Çevre ve Etik Yaklaşımlar

Bu çalışmanın amacı sürekli üreten ve tüketen insanoğlunun neden olduğu çevre sorunlarına tepki olarak geliştirilen çevreci akım ve etik yaklaşımların bu sorunların çözümüne fikirsel ve eylemsel temelde yaptığı/yapacağı katkıların incelenmesidir. Konu sürekli gelişmek isteyen insanoğlunun sorumluluklarının çevrecilik ve etik açısından çevre değerlerine yansıması ile irtibatlandırılacaktır. Bu çerçevede odak bu akım ve yaklaşımların çevre koruma çalışmalarındaki yerinin test edilmesi şeklinde olacaktır. İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak, kaliteli bir yaşam sürmek ve gelişmek için her zaman bir çaba içinde olmuştur. Bu durum çeşitli çevre sorunlarına yol açmış, artan sorunların çözümü konusundaki arayışlar da çevrecileri ve çevreciliği ortaya çıkarmıştır. Çevrecilerin çalışma ve fikirleri de çevreci akımların ve çevre etiği anlayışlarının gelişmesini sağlamıştır. Çalışmada çevre sorunlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkan ve çevre duyarlılığı geliştirmeyi amaçlayan bu akım ve yaklaşımların daha iyi bir çevrede yaşama hedefinin gerçekleştirilmesine yaptığı katkı irdelenmiştir. Çevre sorunlarına karşı ilk ortaya atılan insan merkezci yaklaşıma tepki olarak canlı merkezci ve çevre merkezci anlayışlar geliştirilmiştir. Daha geniş bir kapsamda düşünülen gelecek merkezci yaklaşım ise bir ideali göstermek amacıyla öne sürülmüştür. Sonuç olarak fikri temelde inşa edilen bu akım ve yaklaşımların çevreciliği ve çevreci eylemleri desteklediği iddia edilebilir.

Environment and Ethical Approaches

The purpose of this paper is to examine the conceptual and operational contributions of environmental movements and ethical approaches to the solutions developed in response to the environmental problems. The subject will be correlated with responsibilities of human beings in terms of environmentalism and ethical and the reflection of environmental values. In this context, the focus will be on the test of the place of environmental movements and ethical approaches in the struggle to protect environment. Mankind have been in an effort to meet the needs to obtain some level of quality in life, and to improve all the time. This effort in turn has led to a variety of environmental problems and the quest for solutions to the the growing problems revealed the environmentalists and environmentalism. Studies and ideas of environmentalists provided for the development of environmental movements and environmental ethics. In this study, the contributions of these movements and approaches aiming to create environmental awareness to the environmental problems. Live-centric and environment-centered approaches have been developed in response to the human-centered approach to the environmental challenges. Future centric approach considered to have possessed broader scope has been proposed in order to point to an ideal. It seems plausible to claim that the movements and approaches support environmentalism and environmental movement.

Kaynakça

Ertaş, Ş. (1997), “Çevre Hukuku”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No: 78, İzmir.

Görmez, K. (2007), Çevre Sorunları, 1. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Güneş, Y. ve Coşkun A. A. (2004), Çevre Hukuku, Kazancı Hukuk Yayınları, Yayın No: 181, I. Baskı, İstanbul.

Karakoç, A. G. (2004), “Çevre Sorunlarına Etik Yaklaşım”, Marin, Mehmet C. ve Uğur Yıldırım (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No: 1483, İstanbul, s. 59-72.

Karkkainen, B. C. (2008), “NEPA and The Curious Evolution of Environmental Impact Assessment in The United States”, Holder Jane ve Donald McGillivray (Ed.), Taking Stock of Environmental Assessment: Law, Policy and Practice, I. P., Routledge-Cavendish, Oxon, s. 45-63.

Keleş R., (1997), “Çevre ve Siyaset”, Keleş, Ruşen (Ed.), İnsan Çevre Toplum, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, s. 236-286.

Keleş, R. ve Ertan B. (2002), Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitapevi, Ankara.

Keleş, R. ve Hamamcı C. (1993), Çevrebilim, İmge Kitabevi, Yayın No: 67, Ankara.

Marın, M. C. (2004), “Sistem Yaklaşımıyla Ekosistemde Enerji ve Maddenin Dönüşümü ve Ekolojik Sorunlar”, Marın, Mehmet C. ve Uğur Yıldırım (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No: 1483, İstanbul, s. 31-57.

Ökmen, M. (2004), “Politika ve Çevre”, Marın, Mehmet C. ve Uğur Yıldırım (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Yayınları, Yayın No: 1483, İstanbul, s. 327-368.

Özdemir, İ. (1998), Çevre Sorunlarının Antroposentrik Karakteri, Felsefe Dünyası, sayı: 27.

Turgut, N. Y. (2009), Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara.

Wilkinson, D. (2002), Environment and Law, Routledge, New York.