Tedarik Zincirinde Hammdde Tedarikçisi Seçimi Problemi: Bir Uygulama

Günümüzde ilaç sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar, yüksek rekabetçi piyasa koşulları, genişlemiş ve küreselleşmiş pazarda varlığını sürdürebilmek için etkin yönetim yaklaşımlarını uygulamak zorundadırlar. Özellikle hammadde tedarikçi seçimi ve sipariş miktarının belirlenmesi, tedarik maliyetlerinin azaltılmasında en etkili faktördür. İlaçta belirli bir etkiyi oluşturmak için gerekli ilaç konsantrasyonu değerleri potens göz önüne alınarak tedarikçinin ve sipariş miktarının belirlenmesi başlı başına bir problemdir. Bu nedenle çalışmamızda, Analitik Hiyerarşi Süreci AHS metoduyla tedarikçi seçimi ve seçilen tedarikçiye göre sipariş miktarı belirlenmesi problemi ele alınmıştır. Tedarikçi seçiminde geçmiş siparişlerdeki hammaddelerin potens değerleri ve tedarik süresi; sipariş miktarı belirlenirken de ihtiyaç miktarı, seçilen tedarikçinin geçmişte gönderdiği hammaddelerin lot büyüklüğü ve potens değerleri dikkate alınmıştır. Her bir hammadde için üretim planına uygun hammadde tedarik politikaları belirlenmiştir. Sonuç olarak önerilen yaklaşım ile üretim planına sadık kalınarak tedarik maliyetlerinde önemli derecede azalma sağlanmıştır.

Raw Material Supplier Selection In A Pharmaceutical Industry: An Application

Nowadays the companies operating in the pharmaceutical industry should apply effective management approaches to subsist in the market has competitive and globalized market conditions. Especially, selecting a raw material supplier and determining order quantity are effective factors to reduce supply costs. Determining order quantity and supplier is an important problem considering by proper drug concentration potens . Hence in this study, we tackled supplier selection and order quantity determination problems. In the supplier selection, historical suppliers’ data such as raw material potens values and lead times are taken into consideration. To determine order quantity; demand, previous order lot size and potens values of raw materials, are considered. Each raw material order policy which is consistent with production planning, are determined. As a result, the proposed approach, which adheres to production plan, achieves a significant reduction of production costs

Kaynakça

Dağdeviren, M., Eraslan, E., Kurt, M., Dizdar, E. N., (2005), “Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşım”, Teknoloji, 8, (2), 115-122.

Erol, D. (2001), “Avrupa Birliği ve İlaç Sanayi”, Yeni Türkiye, 40, 1057- 1067.

Kurtulmuş, S., (1998), Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 217.

Lee, H. L., Billington, C., (1992), “Managing Supply Chain Inventory: Pitfalls and Opportunities”, Sloan Management Review, 33(3), 65- 73.

Monczka, R. M, Peterson, K. J., Handfield, R. B., “Success Factors in Strategic Supplier Alliances: The Buying Company Perspective”, Decision Sciences, 29 (3/4), 427-453.

Özsarı, H., (2000), “Sağlık ve Sigorta”, Sigorta Dünyası Dergisi, 472, 20-26.

Palaz, H., Kovancı, A., (2008), “Türk Deniz Kuvvetleri Denizaltılarının Seçiminin AHP ile Değerlendirilmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3 (3), ss. 53-60.

Shah, N., (2004), “Pharmaceutical Supply Chains: Key Issues and Strategies for Optimization”, Computers and Chemical Engineering, 28, 929–941.

Saaty, T. L., (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill., USA.

Saaty, Thomas L., (1994), “How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process”, Interfaces, 24(6), 19-43.