Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı : 28 Sayfalar 313 - 329 2010-06-01
CLASSICAL GUITAR TRAINING IN THE AMATEUR MUSIC TRAINING
Özengen Müzik Eğitiminde Klasik Gitar Eğitimi
Nalan YİĞİT,Ali ÖZDEK
18 261

This study has been carried out to establish how classical guitar training is made in the institutions providing classical guitar training, to determine the problems confronted and give suggestions for solution. With this purpose the background literature were examined and a questionnaire including totally 13 questions, one of which was an open-ended and the other 12 were multiple choice questions was employed to 55 trainers of classical guitar in 50 institutions providing music teaching from 16 cities in six geographical regions. The results obtained from the questionnaire were statistically shown as the tables reflecting frequency (f) and percentage (%) distribution and commented and the distribution of percentage was evaluated by using graphics as slice of a cake. Being an open-ended question, the 13th question of the questionnaire has been evaluated by making content analysis. As a result of the evaluation, it was found out that the institutions providing amateur music training should gather in order to supervise themselves based on a common structure instead of commercial purposes, and employ qualified trainers in amateur music teaching
Bu çalışma, ülkemizde özengen (amatör) müzik eğitimi kurumları içerisinde klasik gitar eğitiminde kullanılan yöntemlerin, eğitmen ve öğrenci tutumlarının, hedeflerin ve bu süreçte ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri oluşturulabilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmayla ilgili kaynaklar incelenerek, 16 ilde, müzik eğitimi veren 50 kurumdaki 55 klasik gitar eğitimcisine 12 çoktan seçmeli ve 1 açık uçlu toplam 13 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler istatistiksel olarak frekans (f) ve yüzde (%) dağılımını ifade eden tablolarla gösterilmiş, yorumlanmıştır. Anketin açık uçlu 13. sorusu ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda; özengen müzik eğitimi veren kurumların bir araya gelerek kendi kendilerini denetleme sistemini de içeren bir ortak yapıda örgütlenmesi, bu kurumların salt ticari kaygılardan oluşan yaklaşımlardan arındırılması ve nitelikli bir özengen müzik eğitimi için alanında yeterli birikime sahip eğitimcilerin bulunduğu bir istihdam ortamının yaratılması gerekliliği önemli sonuçlar arasında yer almıştır

Anahtar Kelimeler

ELMAS, Y., Sorularla Gitar, Pan Yayıncılık, İstanbul 1994.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Nalan YİĞİT
Ali ÖZDEK