Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamusal alan modelleri: çoğulcu perspektiften bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
inönü Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Arendt'in Antik Yunan Polis devletindeki bmuyu idealiı< ettiği model, kamusal alana katılım ve gündemin belirlenmesi ayısından özgürlük, eşitlik ve yoğukuluk ilkeleri yeryevesinde yeniden bvramsall:ıştınlmaya gereksinme göstermektedir. Liberal kamu modeli kamusal alana katılım konusunda özgürlük ve eşitlik ilkelerine uygun olup, nihai ÇOb'llkuluğa da ayıktır. Ancak, liberal kamu modelinde kamusal gündem sımrlıdır. Habermasian model ise, yurttaşların kanıusal müzakereye katılımının eşitlik ve özgürlük ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesini kabul eder. Kamusal !,"Ündeme de herhangi bir sınırlama getirilmesine ilke olarak karşı olan bu model, nihai çoğulculuk bakımından günümüz demokratik toplumlan iyin elverişli değildir. nu nedenle, kapsayıeı yeni bir kamusal alan modeline ilıtiyay vardır. Bu yalışmada mevcut kamu alam modellerinin yoğukuluk açısından eksiklikleri tartışılarak, ilıtiyay duyulan yeni kamu alam modeline ilişkin öngöriiIerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The modell that id",ılised public sphere in ancienl (;reek Po!ice state by Nendt needs to be reconceptualiscd in terıııs of paııicipation to public sphere, detennining poIilical agenda and making a fnunework of the prineiples of freedom, e'luali!y and phıralisrn. L.ibcral public model is open to and Stıirable willı the principles of freedom and e'luality concenıing llıe partidpalion in public sphere. But, in liberal public ıııodel, public agenda is linıitetl. \\Vlıemıs Habennasian model acccpts citizen's participation in public discussions in the framcwork of llıe principles of equality and freedom This model, wlıich is principally again1 any Iimitation of public agenda, is not useful in today's democratic socicıies from plunılist point of view. Por llıis r",\\Son, there is a need for a comprehcnsive and new public sphere modeL. In this study, present (lublic sphere models are discusscd and criticis",1 fmm the poin! Ihat phıralism has not heen taken into account. Some (lredictions are ,lggesl",1 on new puhlic sphere models wlıich are r",llly nceded.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Bu makale 485 defa görüntülendi.
Bu makale 558 defa görüntülendi.
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :