Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu harcama çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, kamu harçamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri teorik ve ampirik olarak incelenmektedir. Neo-Klasik bü yüme teorisine göre, kamu politikaları, durağan durumda ekonomik büyüme oranını etkilememektedir. Son zamanlarda geliştirilen içsel büyüme teorileri ise verimli kamu harçamalarının ekonomik büyüme oranını artırabileçeğini öngörmektedir. Bu çalışmanın amaç~, Türkiye' deki kamu harçamalarının dağılımının (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı harçamalarının) ekonomik büyümeye etkilerini, 197 i-2000 dönemine ait yıllık verileri ve eş-bütünleşme vaklaşımını kullanılarak araştırmaktadır. Ekonometrik sonuçlar, eğitim ve sosyal güvenlik harçamalarının ekonomik büyümeye etkisınin pozitif, sağlık harçamalarının büyümeye etkisinin negatif ve altyapı harcamalarının etkisinin ise istatikselolarak anlamsız olduğu şeklindedir.

Özet İngilizce :

In this article, the contribution of public expenditures to ecoııoınic growth has been examined theoretieally as well as empirically. Accordiııg lo the Neo-Classical growılı theory, public policies do not have any iııfluence 011 ılıe steady-state growth rate. Recently developed iııdigeııous growth ılıeories, 011 the oılıer hami, suggesı that pmductive public expenditures affect a couııtry's growth rate. The aim of this rescarelı is to iııvestigate the coııtributioıı of the disaggregated public expenditures (educatioıı, healılı, social securily aııd iııfmstnıctııre expenditııres) to econonlİc growth by usiııg thc annual data for ılıe period i97 ı- 2000 and by utilizing ılıe cointegration approaeh iıı Turkey. Empiriçal re,-ults show ılıa! the eduealional and social expenditures positively affeeted and health expendinıres negatively innueııeed the rate of economie growth. Moreover, there has not been seen any siglIİficallt eoııtributioıı of ılıe iııfrastructııre expenditure to ılıe econolılİc growth. These results show that the iııfmstnıeture aııd health cxpendinırcs should be closely monitored and selected.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :