TURİZMİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA-AKYAKA ÖRNEĞİ

Öz Yerel halk üzerinde çevresel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri bulunan turizm, yerel halkın yaşam kalitesini etkilemektedir. Bölgede yaşayan halkın desteği, sürdürülebilir turizmin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Yerel halkla bütünleşmiş bir turizm, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Yaşam kalitesi kavramı tıp ve iktisat alanında sıkça kullanılan bir kavram olmakla beraber, son yıllarda turizm alanında da güncel bir çalışma konusu haline gelmiştir. Turizm faaliyetleri sadece ziyaretçilerin yaşam kalitesini değil, aynı zamanda o bölgedeki yerel halkın da yaşam kalitesini etkilemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın nihai amacı, turizm faaliyetlerinin turizm bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Araştırma evrenini son zamanlarda Muğla ilinin önemli tatil rotalarından biri olan Akyaka beldesinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 30 kişiden elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Akyaka’daki turizm gelişiminin, yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Alaeddinoğlu, F.“Sivas Kentinde Halkın Turiste veTurizme Bakışı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2),2008,1-23.

Altıntaş, V., Turizm Gelişiminin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Alanya Bölge Modeli,Doktora tezi,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2010

Aslan, A.“Turizm PlanlamasınaYerel Toplumun Katılımı: Saklı Bahçe Akyaka Üzerine Bir İnceleme”,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1),2008,71-83

Bilim, Y. ve Ö. Özer.“Yerel Halk Gözüyle Konya’da Turizmin Önemi ve Ekonomik, Sosyal ve ÇevreselEtkileri”, içinde: I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, 2013, ss.386-394.

Guo, Y., S. Kim & Y.Chen. “Shanghai Residents’ Perceptions of Tourism Impacts and Qualityof Life”,Journal of China Tourism Research, (10), 2014, 142-164.

Jurowski, C. & D. O.Brown. “A Comparison of the Views of Involved Versus non-involved Citizens onQuality of Life and Tourism Development Issues”,Journal of Hospitality Research, 25 (4), 2001, 355-370.

Kervankıran, İ. ve E. Bulut.“Antalya İli Turizminin Gelişimini ve Etkilerini Yerel Halk NasılDeğerlendirmektedir?”, Türk Coğrafya Dergisi, (65),2015,35-45.

Kim, K., M. Uysal & M.J.Sirgy. “How Does Tourism in a Community Impact the Quality of Life of Community Residents?”, Tourism Management, (36),2013,527-540.

Kumral, N., S.Akgüngör ve M.Güçlü.“Rekabet Gücü, Yaşam Kalitesi ve Yaratıcılık: Türkiye Düzey 2Bölgeleri”, Ege University Working Papers in Economics,2012,http://iibf.ege.edu.tr/economics/papers/wp1201.pdf,Erişim Tarihi: 04.07.2017

Latkova, P. (2008). An Examination of Factors Predicting Residents’ Support for Tourism Development,(Doctoral dissertation), Michigan State University, Michigan, 2008

Pukeliene, V. &V. Starkauskiene.“Assesment of Changes in theQuality of Life of Emerging Economies in the Context of Developed Economies of the European Union”, Organizations and Markets in Emerging Economies, 6 (2),2015,103-120.

Sarı, Y. ve C.Özdemir.“Turizm Gelişiminin Eskişehir Odunpazarı Sakinlerinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi”, içinde: 15. Ulusal Turizm Kongresi (Engelsiz Turizm), Ankara: Gazi Üniversitesi, 2014, ss.241-253.

Türnüklü, A.“Eğitim BilimAraştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”, Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi, 6 (24),2000,543-559.

http://cittaslowturkiye.org/1151-2/,Erişim Tarihi: 02.02.2017