Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizlik olgusunun psikolojik boyutu: görgül bir araştırma

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada işsizlerin sosyo-ekonomik koşuIlan, psikolojik durumlan, depresyon düzeyi, depresyon düzeyini etkileyen del1;işkenler ve depresyon düzeyi ile bazı dellişkenler arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre işsizlerin depresyon düzeyi ortalamasının 22.70 (S.S.=9.71) oldugu saptanmıştır. İşsizlerin 0.863'ünün depresyon belirtisi, 0.414'ünün ciddi düzeyde depresyon, 0.586'slmn orta düzeyde depresyon belirtisi bulunmuştur. Araştırmada erkeklerin kadınlara göre, ilk ve orta öl1;retirnlilerin ytikseköl1;retirnlilere göre, iş bulına umudu olmayanlann iş bulma umudu olanlara göre daha depresyonlu (P<0.05) olduklan saptanmıştır. Korelasyon analizi neticesinde; depresyon düzeyi ile iş bulma umudu arasındaki ilişki negatif yönlü (-0.165; p<0.05) bulunmuştur. İşsizlik süresi ile iş bulma umudu arasındaki ilişkinin de negatif yönlü (-0.146; p<0.05) oldul1;u belirlenmiştir. Araştırmada, işsizlil1;in bireyin sal1;lıl1;tnı,gönencini ve toplumsal ilişkilerini olumsuz yönde etkiledil1;i saptanmıştır. Bu nedenle; işsizlik salt bireylerin sorunu del1;il, sosyal hukuk devletinin bir gereili olarak ülkenin bir sorunu olarak del1;erlendirilmelidir. Sosyal devlet olarak, işsiz kalan bireylerin temel gereksinimleri ile sağlık ve ellitim gereksinimleri devlet tarafından kurumsal bir sistemle karşılanrnalıdır.

Özet İngilizce :

In this study, we have tried to determine the socio-economic and psychological situations, the level of depression and the factors influencing the level of depression, and the relationships between the level of depression and various other variables. According to the results of the study, the level of depression of the unemployed is 22.70 (S.S. = 9.71). 0.863 of the unemployed persons showed symtoms of depression, 0.414 had serious depression, and 0.586 had a medium level of depression. The study also showed that men were more likely to be depressed than women, primary and secondary school graduates were more depressed than university graduates and those who had no hope of finding employment were more depressed than those who had (P<0.05). Correlational analysis showed that the relationship between the level of depression and hope of finding employment was negative (- 0.165; p<0.05).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :