Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islamci basında kemalizm karşıtlığının kurulması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, islamcı hasının Kemalizm'e ilişkin karşIIlıkları kurma sürecinde geliştirdiği ideolojik stratejileri çözümlemeye yöneliktir. i990 ve sonrası. Türkiye'de bir yıldan laiklik konusundaki gerilimlerin özellikle türban sorunu hağlamında gittikçe yoğunlaştığı; bir yandan da dinci terörün yükselişine tanık olunan bir dönem olarak önemlidir. islamcı hasıııın kurduğu karşıtlıklar. temelde üç analitik düzlemde belirmekıedir: Sistem sorunu bağlamında üretilen karşıılıklar; türban sorunu. demokrasi ve insan hakları sorunu hağlamıııda üretilcn karşıtlıklar: dinci terör sorunu hağlamınta üretilen karşıılıklar. Karşıılıkların kuruluşunu çözümleyen bu çalışmada. islamcı basının kendi kurduğu evrensellik çcrçcvesiyle. islaıııcılığın kısmiliğini değil Kcmalizmin kısmiliğini öne sürdüğü ve söylem mücadelesıni höyle yürüııüğli belirginleşmektedir. isiameıiık Idincilik. kcndi evrcnsellik taleplerine en güçlü desıeği. yoğun başvurularda bulunduğu dcmokrasinin ve insan hakları söyleminin evrenselliği iddiasından almaya çalışmaktadır. islamcı basıııın hclirlencn dönemde Keıııalizme ilişkin karşıtlıkların geliştirilmesinde temel strateji. evrensellik ve tıkellik (özgüllük) araskındaki diyalektiktc. kendisinin evrensel ilc bağlantılı kılmaya çalışmasıdır.

Özet İngilizce :

This study concerns the ideological strategics of Islamist press in tlıe process of Cllnsınıcting antagonisms about Kemalism. The period that was chosen for analysıs. froın ı990 up ıoday. is of great imponance becausc the ideological tcnsion about the turban (scarf) issue has becn intensified and religious terrorism has risen up. The anıagonisms that were constnıctcd by Islamist newspapers have hecome visiblc on mainly trce anall'tical levcls: a) Antagonisms about systcmic problem s in Turkey: b) Anıagonisms about thc turban issue. democracy and human rights issue; c) Antagonısm about religious terrorisııı issue. Analysis displays thaı through contructing these antııgonisms. Islamist ncwpapers assen that Islamist secularism has a universal character contrary to the panicularist character of Kemalısı secularism. Second asscnion by them on universality is also valid ahout the notion of democracy from ıhe Islamist ncwspapcrs point of view. Basic stratcgy of Islamisı newspapers is to connecl iısclf to universaliıy of thc notıon of dcmocr,ıcy and secularism instead of panıcularity. Strengthcning thc accent on univcrsaliıy is tlıe mosl imiJonanı dıffCrenıiaıion of Islamist idcology during the historical struggle betwcen Islamism and Kemalısm.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :