Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işe bağlı gerginlik ile iş tatmini ilişkisinde duygusal tükenmenin aracı rolü

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF1, Kocaeli Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı işe bağlı gerginliğin iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmak ve bu ilişkide duygusal tükenmenin aracı rolünü analiz etmektir. Bu amaçla Yalova’da yürütülen araştırmaya, Yalova ilindeki devlet okullarında görev yapmakta olan 350 ilköğretim ve lise öğretmeni katılmıştır. Araştırmada Revicki ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen İşe Bağlı Gerginlik ölçeği, Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen İş Tatmini Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Duygusal Tükenme alt ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde, işe bağlı gerginlik ve duygusal tükenme düzeylerinin ise beklenenin aksine ortalama seviyede olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ileri sürülen tüm hipotezler doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda, işe bağlı gerginlik iş tatminini negatif yönde etkilemektedir ki bu beklenen bir sonuçtur. İşe bağlı gerginliğin duygusal tükenmeye etkisi elde edilen sonuçlar arasındaki en güçlü etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra duygusal tükenmenin işe bağlı gerginlik ve iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu yöndeki hipotez de doğrulanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to analyze the effect of job related strain on job satisfaction and to reveal the moderating effect of emotional exhaustion in this relation. For the purpose of the study, 350 elementary and middle school teachers participated the study conducted in Yalova. Study measured the job related strain by a scale developed by Revicki and friends(1991), job satisfaction by Brayfield and Rothe's (1951) job satisfaction scale and emotional exhaustion by Maslach's Burnout Scale's subscale regarding emotional exhaustion. Job satisfaction levels of teachers in the sample is above the average while the job related strain and emotional exhaustion level was found to be at average level contrary to expectation. The entire hypothesis of the study was verified. As expected, job related strain negatively affected job satisfaction. One of the biggest effects came from job related strain effect on emotional exhaustion. Besides, it was revealed that emotional exhaustion played a mediating role in the relation between job related strain and emotional exhaustion.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :