Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı : 30 Sayfalar 351 - 361 2011-06-01
PROSPECTIVE TEACHERS’ ACHIVEMENT MOTIVATIONS TOWARDS PHYSICS COURSE: EFFECTS OF GENDER AND DEPARTMENT
Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Başarı Güdüleri: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri
Serap ÇALIŞKAN,Burak KARABEY,Gamze Sezgin SELÇUK
20 261

The aim of this research is to investigate the teacher candidates’ achievement motivation levels on physics course, and the effects of gender and disciplines. This research was conducted as a cross-sectional study. This research utilized survey method. Totally n=298 teacher candidates who are reading at Secondary School Science and Mathematics Education Department (Physics and Mathematics Department) and Primary School Science Education Department (Science and Mathematics Department) of Education Faculty of Dokuz Eylül University participated in this research. The data of the research was collected by “Achievement Motivation Scale (AMS)”. In conclusion, it was determined that the achievement motivations of the teacher candidates were at mid-level, and there were not significant differences among the teacher candidates according to their genders. However, there were significant differences among the teacher candidates according to their departments. Findings of this study was discussed in relation to the literature and presented with suggestions towards developing achievement motivation in physics education
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik başarı güdü düzeylerini belirlemek ve başarı güdüleri ile ilişkili cinsiyet ve anabilim dalı etkilerini incelemektir. Bu araştırma kesitsel bir çalışma olup tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü (Fizik ve Matematik Öğretmenliği) ve İlköğretim Bölümü’nden (Fen ve Matematik Öğretmenliği) toplam 298 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Bu araştırmada veriler, “Başarı Güdüsü Ölçeği (BGÖ)” ile toplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik başarı güdülerinin yüksek düzeye yakın olarak “orta düzeyde” olduğu; BGÖ faktörleri bakımından cinsiyete göre, öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı; öğrenim görülen anabilim dalı faktörüne göre, öğrencilerin başarı güdüleri bakımından aralarında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, elde edilen bulgular ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmış ve fizik öğretiminde başarı güdüsünün geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Serap ÇALIŞKAN
Burak KARABEY
Gamze Sezgin SELÇUK