Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
788
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, örgütsel adalet, bazı demografik ve örgütsel değişkenlerin iş doyumu ile ilişkinin incelenmesidir. Araştırma Adana'daki bir tekstil fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Minnessota Doyum Ölçeği ve Örgütsel Adalet Ölçeğinin Türkçe uyarlamasından yararlanılmıştır. Yapılan aşamalı regresyon analizi sonucunda, ilgili R' değerine göre yordamaya anlamlı katkıda bulunan değişkenlerin iş doyumu puanlarında gözlenen toplam varyansı açıklamadaki ortak katkıları %40.1 olduğu; araştırmada ele alınan değişkenlerden, adil etkileşim, yapılan işin yetenege uygunlugu, adil dağıtım, işe alınma sırasında başkalarına adil davranıldığı algısı ve işyerinde kendilerine haksızlık yapıldığı algısının iş doyumu nu yordamaya anlamlı katkılarının bulunduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizine göre, adil dağıtım, adil işlem, adil etkileşim, çalışma yılı, yapılan işin eğitime uygunluğu, yapılan işin yeteneğe uygunluğu, bu işyerinde kendi konumlarında çocuğunun çalışmasını isteme, işe alınma sırasında kendilerine ve başkalarına adil davranıldığı algısı ile iş doyumu arasında pozitif yönde; örgütle kendilerine ve başkalarına haksızlık yapıldığı algısı ile iş doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yaş ve eğitim ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to examİne the relationship between organizational justice, same personal and organizational variables and job satisfaetion. Questionnaire data were eolleeted from employees of a textile faetory in Adana. The Turkish version s of Minnesota Job Satisfaetion Questionnaire and Justiee Seale were used in this research. The Stepwise Multiple Regression Analysis was performed on the data. For job satisfaeıion, about 40.1 % was explained by the interaetional justiee, appropriateness of the job to the eapabilities of person, distributive justice, perception of faimess in personnel se!eetion, unfair behaviors to themselves in work environmenL According to the results of the The Pearson Product-Moment Correlation Analysis a signifieant positive currelation was determined between distributive justiee, proeedural justice interaetionai justiee, ıenure, perception of faimess in personnel selection and job satisfaetion; a negative eorrelation was determined between the perception of unfair behaviors to themselves and others and job salisfactlon; however, nonsignificant eorrelation was observed between age. edueation and job satisfaetion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :