Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internetin kar amacı gütmeyen organizasyonlar için taşidiği potansiyel ve türkiye eğitim gönüllüleri vakfında bir uygulama

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı. üçüncü sekıörun yüz yüze olduğu dijital dünyayı incelemektir. Çalışmada kar amacı gütmeyen organizasyonlarda internet kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmektc. gelişmiş ülkelcrdeki mevcut durumu ortaya koyan iirnekler sunulmakta. bu kurumların dijital dünyaya katılım nedenleri belirlenmekte. böylece kar amacı gütmeyen organizasyonlar için internet'in sunacağı potansiyel analiz edilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde insanların internet davranışlarının ve online toplulukların yapısının anlaşılır haıc gelmesine işaret edilerek, bu unsurların kar amacı gütmcyen organizasyonların internet stratejilcri için taşıdığı öncm üzerinde durulmaktadır. Türkiye'de faaliyet göstercn bir eğitim organizasyonu olan ve internetin sunduğu potansiyelden iinemli ölçüde faydalanan Türkiye Eğitim Giinüllüleri Vakfı, bir internet stratejisi geliştirilmesi yoluyla sosyal kapsam ve erişimini nasıl geliştirdiği ve bu konuda bangi kaynakları kullandığı ile ilgili inceleme, çalışmanın ikinci kısmını oluştıırnıaktadır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to examine the digital world which the third sector is confronted with. In this study, the surveys which are about the usage of internet in non-profit organizations have been pointed out, the examples which illustrate the current silllation in developed countries have been given and the logic behind the participation of such organizations in digital world has been explained and thus it has been aııemted to analyze the potentia! which it has for the non-profit organizations by the Interncı. Today, it has been remarked that since the nature of online comnıunities' and behaviors of people in the internet are clear. the significance of such features became inıportant for the internet strategies of non-profit organizations. In the second part of the study, there is an analysis of Education Volunıeers of Turkey. whıch opera tc in education and which makes use of the potential by the internet, alıout developm,-nt of social conteıl! and access by mcans of an Internet strategy including the sourccs it uses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :