Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel ARDL Analizi

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda enerji kaynaklarının etkin, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanımı önemini giderek artırmaktadır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki, BRICS ülkeleri ve Türkiye için 2000-2013 dönemine ait verilerden hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle panel veri setinde yer alan ülkeler için yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı Pedroni 1999 , Westerlund 2005 Panel CUSUM eş-bütünleşme testi ile araştırılmış ve Panel ARDL tahmincisi ile uzun dönem katsayılara ulaşılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik gelişmişlik arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

The Relationship Between Renewable Energy and Economic Growth: Panel ARDL Analysis on BRICS-T Countries

Using energy efficiently, productively and environmentally-friendly has gained importance to achieve sustainable development goals. This study tries to determine the relationship between renewable energy consumption and economic development for BRICS countries and Turkey in the period of 2000-2013. In this context, firstly cross section dependency and homogeneity tests were applied for the panel. The existence of co-integration relationship was examined by using Pedroni 1999 , Westerlund 2005 Panel CUSUM coinregration test and long-run coefficients were obtained from Panel ARDL estimator. Empirical results imply that there is a positive long run relationship between renewable energy consumption and economic development

Kaynakça

Acar, Çağdaş vd. (2011), Petrol ve Doğal Gaz, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

Apergis, Nicholas vd. (2010), “On The Casual Dynamics Between Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy and Economic Growth”, Ecological Economics, 69 (2010), s. 2255-2260.

Bakırtaş, İbrahim ve Mümin Atalay Çetin (2016), “Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri”, Sosyoekonomi, 24(28), s. 131-145.

Bhattacharya, Mita vd. (2016), “The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence From on Top 38 Countries”, Applied Energy, 162(2016), s. 733-741.

Bloch, Harry vd. (2015), “Economic Growth with Coal, Oil and Renewable Energy Consumption in China: Prospects for Fuel Substitution”, Economic Modelling, 44(2015), s. 104-115.

Breusch, Trevor.S. ve Adrian R. Pagan (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47(1), s. 239-253.

Büyükyılmaz, Ayça ve Mehmet Mert (2015), “CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS- VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği”, Journal of World of Turks, 7(3), s. 103-118.

Choi, In (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20(2), s. 249-272.

Çolak, A.Batur (2013), “Şekillendirilen Orta Doğu’da Şekillenen Türk Enerji Politiği”, 21. Yüzyıl, Sayı: 55, s. 14-19.

Ediger, Volkan Ş. (2008), “Yeni Yüzyılın Enerji Güvenliğinde Karşılıklı Bağımlılık Bir Zaruret”, Doğal Gaz Dergisi, Sayı: 132, 58-62.

EIA (2016), International Energy Outlook 2016, U.S. Energy Information Administration, Washington.

Erdener, Hülya vd. (2013), Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

Ibrahiem, Dalia M. (2015), “Renewable Electricity Consumption, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Egypt: An ARDL Approach”, Procedia Economics and Finance, 30(2015), 313- 323.

Im, Kyung So, Hashem M. Pesaran ve Yongcheol Shin (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), s. 53-74.

Inglesi-Lotz, Roula (2016), “The Impact of Revewable Energy Consumption to Economic Growth: A Panel Data Application”, Energy Economics, 53(2016), s. 58-63.

IRENA (2013), Renewable Energy Generation Costs in 2012: An Overview, International Renewable Energy Agency Report, Bonn.

Kara, Serap vd. (2006), Çevre Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1695, Eskişehir.

Kolhe, M. R. ve P. G. Khot (2015), “Transition from Conventional Energy Resources to WWS: An Optimistic Scenario”, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 3(9), s. 97-107.

Maddala G.S ve Wu Shaowen Wu (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(1), s. 631-652.

Menyah, Kojo ve Yemane Wolde-Rufael (2010), “CO2 Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy and Economic Growth in the US”, Energy Policy, 38(2010), s. 2911-2915.

Montgomery, Scott L. (2014), Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler 21. Yüzyıl ve Sonrası, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

NREL (1997), Dollars from Sense The Economic Benefits of Renewable Energy, Department of Energy, Washington. Renewable Energy Labaratory, U.S.

Pao, Hsiao-Tien ve Hsin-Chia Fu (2013), “Renewable Energy, Non- Renewable Energy and Economic Growth in Brazil”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25(2013), s. 381-392.

Pedroni, Peter (1999), “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, November Special Issue, s. 653–669.

Pedroni, Peter (2004), “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis”, Econometric Theory, 20, s. 597-625.

Pesaran, Hashem, Yongcheol Shin ve Ron Smith(1999), “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of American Statistical Association, 94(446), s. 621-634.

Pesaran, Hashem M. ve Takashi Yamagata (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142(1), s. 50-93.

Pesaran, Hashem M., Aman Ullah ve Takashi Yamagata (2008), “A Bias- adjusted LM Test of Error Crosssection Independence”, Econometrics Journal, 11 (1), s. 105-127.

Sebri, Maamar ve Ousama Ben-Salha (2014), “On The Causal Dynamics Between Economic Growth, Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Trade Openess: Fresh Evidence From BRICS Countries”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39(2014), s. 14-23.

Sevim, Cenk (2012), Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Spurgeon, Richard ve Mike Flood (2010), Enerji ve Güç, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

TemizDünya (2009), TemizDünya Rehberi Güneş Enerjisi, TemizDünya Ekoloji Derneği, Doğa Yayıncılık, İstanbul.

TMMOB (2006), TMMOB Enerji Raporu 2006, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara.

Westerlund, Joakim (2005), “New Simple Tests for Panel Cointegration”, Economic Reviews, 24(3), s. 297-316.

Yarman, Tolga (2014), Geçmişte ve Bugün Nükleer Enerji Tartışması, Okan Üniversitesi Yayını, İstanbul.

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table