Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gender based discrimination at work in turkey: a cross-sectoral overview

Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi2
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Türkıyc'de kadınların istihdam durumları ve çalı~ma yaşamının değişık alanlarında karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamaları, esas olarak i994- ı998 yılları arasında yürütülen "Kadın İsııhdamını (ieliştirıne Projesı" (KIG) kapsamında gerçekleştirilen araşıırmaların bulguları temelinde tanışılmaktadır. KIG projesi araştırmaları kadınların sanayide ve hızmetler sektöründeki güncel istıhdam durumlarının yanı sıra kadmların ışgücüne katılmak için üstesinden gelmeleri gereken kültürel engellere ilişkin zengin bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada çalışma yaşamına gırişte ve işyerlerinde karşılaşılan ayrımcılık biçimleri ele alınmakla ve günümüz Türkıye'sinde kadınların işgücü piyasasındaki konumlarının mevcut toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel ataerkil değerler ve ayrımcılık tarafmdan nasıl belirlendiğı ıncelenmektedır. Kadınların gelenekselolmayan istihdam alanlarında anan sayıları ve uluslararası sôzleşmelere de bağlı olarak çalışma yaşaınında kadmiarın eşiıliğini ôngôren yasal düzenlernelerin varlığı, kadınların toplumdakı rolüne ilişkin zihniyet yapılarını ve geleneksel yaklaşımları köklü hiçimde sarsmak ve değişıirmek hakımından yeterli olmamaktadır.

Özet İngilizce :

The aniele presents data on the employment situation of women and on gender-hased discrimination in differem sectors in Turkey based mainıyon research cdrried out within the framework of the Woınen's Employment Promotion Project (WEP) hetween 1994-1998. WEP provided abundant information on the current sıtuation of women's employment in indusıry and services as well as the culıural obstacles and dısincentives women must overcome to join the workforce. This study evaluates the data on discriminaıion in entering working life and in the workplaces and argues ıhaı patriarchal cUllural values, pre-exisıing gendcr roles and subsequent socıal discriminatıon deıermine women's position in the lahor market in coııtemporary Turkey. The fact ıhat the percenıage of women has increased ıo a cenaİn degree in so called non-traditional occupations dnd ıhdl [here is a framework of necessary legal proıeetion for women in work life as a resulı of the interlldtiondl conventıons. has noı been enough to challenge dnd changc radically ıhe mentaliııes and tradiııonal approaches coneemmg women's role in society.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :