Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir vergisinde tarife yapısı; adalet ve etkinlik temelli teorik tartışmalar çerçevesinde karşılaştırmalı bir analiz

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1, Hacettepe Ünriversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, gelir vergisinin farklı !arife yapılannı adalet ve etkinlik temelinde analiz etmektedir. Gelirin artan oranlı vergilendirilmesi. bir taraftan gelir dagılımında eşitligin saglanmasına hizmet etmekte öte yandan da etkinlik kayıpları şeklinde ekonomik soruna yol açmaktadır. Yüksek marjinal vergi oranlanyla müterakkiyet kazandınlan bu !arife yapısı bireylerin çalışma, tasaınıf ve yatınm kararlannı olumsuz etkilemektedir. Aynca vergi yönetim ve denetimi ile ilgili olarak ortaya çıkan aksaklıklardan dolayı, gelirin yeniden dagıtımı açısından da yeterince başanlı olamadıgı görülmektedir. Bunlann bir sonucu olarak kalkınmanın gecikmesine, vergi bilincinin olumsuz etkilenmesine ve vergiye karşı gizli bir isyana neden olmaktadır. Oysa gelirin düz oranh şekilde vergilendirimesi ile, hem bireylerin iktisadi kararlan üzerinde daha az çarpıtıcı etki yaratmak hem de gelirin sosyal adaletçi bir anlayışla yeniden dagıtımını gerçekleştirmek mümkündür.

Özet İngilizce :

This paper dea ls with the analysis of different tax schedules of personal income tax for framework of efficiency and justice. On the one hand, progressive income taxation serves for equity in the income distribution whereas, on the other hand it causes economic problems due to efficiency loses. The progressivity with high marginal tax rates have negative inf1uences on the working, saving, and invcstmcnt decisions of induviduals. Moreover, because of insufficiencies conceming tax administration and audiling, progressive taxation seems to be unsuccesful with respecı to income redistribution. Consequently, it causes delays in the economic development, negative effccts on the tax-conscience and causes an implicit rebel against the taxation. However, flat-rate income taxalion not only has less distorıionary effects on the economic decisions of individuals but redistributes income with a social justice perspective as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :