Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir dağılımında eğitim faktörü: kentsel bazda bir örnek

Yazar kurumları :
Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
672
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada eğitimin adaletsiz gelir dağılımındaki rolü araştınımıştır. Bolu ve Düzce il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak gelir dağılımındaki adaıeı~izlik belirlenmiş ve genelleştirilmiş entropy ayrıştırma yöntemi kullanılarak çeşitli eğitim kurumlanndan mezun olan fertlerin gelirinin genel eşitsizlik indeksini ne oranda ctkiledikleri tespit edilmiştir. Gelir dağılımı tespitinde toplam olarak 3161 hanehalkı bireyine ait veriler kullanılırken, aynştırma yönteminde toplam olarak 815 bireye ait veri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ilkokul mezunlan gelir dağılımını bozucu etkiye sahipken, üniversite mezunları iyileştirici etkiye sahiptir. Ayrıca gelir dağılımını iyileştirici politikalarında mesleki eğitimin önemli bir değişken olması konusunda ipuçlan elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper investigates the contribution of education to the inequality of income distribution by employing generdlized entropy index of inequality decomposition analyscs. The datasets, consisting of 3161 hauschold nıembers, are bascd on houschold income surveys in 80lu and Duzce proviııees in Turkey. The calculated Giııi indices indicate that inequality iıı income distributions is high in both provinces. 'The decoıııposition results reveal that primary education has the highesı conıribution lo the inequality, while uııiversily educaıioıı has Ihe lowest. And al so, ıhe results imply ıhat the occupational education ınight be considered an importanı instrument iıı iııcome distribution improvenıenı policies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :