Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Freiherr vom stein' in modern kent yönetimi anlayışının gelişimine katkısı ve 1808 prusya kentler şartı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Prosyalı devlet adamı Freiherr vom Stein'ın kenl yönetimleri reformu, Alman Yerel Yönetim tarihinin önemli hir parçasıdır. BUh'Ünkü modern kent yönetimi ve yerel yönetim anlayışının temelleri 19. yüzyılın başında Prosya'da Kentler Şartı ile atılml~1lr diyebiliriz. Gerek Stein'ın, gerek öteki Prosyalı reformcuların, kent yönetimlerine ilişkin düzenlemeleri daha katılımcı ve etkin kent yönetimleri yaratmayı amaçlıyordu. Ancak, bunun yanı sıra, Prosya'nın güçlenmesi için ekonomik serbesti, rekabet ve herkes için refahın arttırılması biçiminde özetlenebilecek daha önemli makro hedefler söz konusuydu. Yani, Stein ve arkadaşları kısaca liberalizmi yaşama geçirmeye çalışıyorlardı. Bunun için de kent yönetimleri/yerel yönetimler önemli bir uygulama alanıydı.

Özet İngilizce :

Freiberr vom Stein's reforms on city goverııment constituted an important part of local goverıunCllt system of Gerrnany. It could be said that tlıe basis of modem local goverııment principles were settled by the Prussian Vrban Charter in early 19"' century. By the regulations on city governnıent, Slein and other Prussian reformers had targetcd effective ınanageIIlent and public participation in local governınents. Besides this, cconoıııic and social development of Prussia had required enhaneerrıent of economic liherty, cOIIlpetition and generdI welfare. In other words, Stein and his colleagues were trying to put into pmclicc libeml econoınic principles. For this, city govemmcnts/local governments were an important application field. 1808 Urban Oıarter has regulated daboratdy tlıe internal structııre and functions of city govemment, financial issues, public participation procedures, and tutelage over the local goverııments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :