Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fransız devrimi' nin ilk iki yılında cumhuriyet tartışmaları

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

1789'da patlak veren Fransız Devrimi, krallığı yıkıp cuııılııı riydi kumıak gihi hir aıııaca sahip değildi, Antik dönemin küçük devletlerine özgü olduğu ya da Amerika'daki gihi federal devletlere uygıın düştüğü kahul edilen cumhuriyet, çeşıtli devrimci güçler taratindan monarşiye karşı lıir alternatif olarak düşünülmedi, Hatta o giinün "erken cumhuriyetçi/eri" denebilecek düşünürler arasında lıile, cumhuriyetin Fraıısa'nın koşullarıyle bağdaşmadığını ileri sür~nler vardı. Fakat kralm Paris'ten kaçıp Varenn~s'de yakalanma.'ıyla birlikte, ülkenin dört bir yanından cumhuriyetçi lıir dalga yükselmey~ haşladı. Bu dalga içinde cumhuriyet kavramına, yalnızca, krahn olmadığı ve siyasal otoritelerin seçimle lıelirlendiği bir rejim anlamı verilmemekteydi, Aynı zamanda, cumhuriyet adı altında, "özgiirlük, eşitlik ve kardeşlik" ilkelerinin somut bir içerikle donatılması ve bir tür doğrudan demokrasinin kurulması istenmekteydi, Devrimci burjuvazi, cu mhuriyctçi hareketlere çok scrt tepki göstcrdi

Özet İngilizce :

The French revolution, whidı broke out in 1798, did not seek to found the repuhlie by abolislıing monarelıy, The repuhlic was not considered as an altcnıative to monarchy lıy the revolu!ionary forces, since it was generalll' accepted that the repuhlic was appropriate for the sınall states of anti'luity or the U.S, type of federal states, Purthenııore, even among thc intellectuals of that time who can be named as "early republicans" there W ••re soıııe proposing that thc repuhlic could not get along well wİth the social and political condition in France, However a repulılican wave dramatically began to rise aıı ovcr the country following thc King's escape froııı Paris and his arrest in Varcnnes, Wİıhin this republican uprisİng, the tenn of republic did not refer to just a political regiıııe in which there would be no placc for the King and all of the political autlıorities would be deternıine by c1cclions, At tlıc samc time, the repuhlic was considered as a politieal form in wlıich tlıc principles of "Iiherty, equaiity and fraterrıity" would have their concrete meanings and a kimI of direct democracy would appear. The revolutionary bourgcoisie r""ctcd violcntly against all ıltose republican movcmen!s, The Itostİiity to republicanisrıı was inevitablc for bourgeoisie, because their gains could lıc ""ved only by puttiııg an cnd to ılıe Rcvolutİon aııd republicanision  to acceleraıe the Revolution proccss for a radical transformation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :