İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Tekniklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi

Bu çalışmanın amacı, günümüz işletmelerinin hedeflerine ulaşabilmelerinde çeşitli insan kaynakları yönetimi tekniklerinin örgütsel bağlılığı etkileyip etkilemediğini; eğer etkiliyorsa performans ile ilgili diğer etkenlerle karşılaştırarak ne ölçüde etkide bulunduğunu, işletme çalışanlarının performanstaki başarıları ve örgütte kalma isteği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile çağdaş insan kaynakları yönetimi tekniklerinin örgütsel bağlılığa olan etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğürultuda performansın arttırılabilmesi için örgütlerin sahip oldukları insan unsurunun ne derece önemli olduğunu göstermek ve araştırmanın bu alandaki literatüre destek sağlanması hedeflenmiştir. Yüz yüze görüşmelerde yapılan anketlerin sağladığı veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bir işletmenin başarısında, işin en önemli bileşeni olan insan unsurunun yönetiminde, performans değerleme verilerini dikkate alması, başta ücret olmak üzere eğitim, kariyer, iş dizaynı ve performansta geri bildirim gibi önemli değişkenlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin, söz konusu işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi açısından verimliliği ve başarının sürekliliğini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Akademisyen ve yöneticiler için çeşitli öneriler sonuç bölümünde detaylı olarak sunulmuştur.

The Effects of Techniques of Human Resources Management on the Organizational Loyalty

The aim of this empirical study is to investigate if various human resources management techniques affect organizational loyalty in today’s institutions; and if it does on what scale it affects it comparing to other factors, and the relationship amongst performance success rates of workers and their willingness to remain in the organization. Meanwhile, it is also aimed to somehow realize this organizational loyalty effectively and to indicate how important the human factor companies are in possession of is and to contribute the study literature on this field. The data obtained from face to face interviews are analyzed with SPSS software. It has been seen that an organization’s paying attention to performance data on human resources management, being the most significant factor of the work, and effects of pay mostly , career, work design, and feedback on organizational loyalty has a positive effect on subject businesses’ competition superiority, and success. Suggestions for academicians and administrators are presented in detail in the conclusion chapter

Kaynakça

Akçakanat, T., (2009), İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Allen, N.J. ve Meyer, J.P. (1990b), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, (63), 1990, pp.1- 18.

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1996), Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 252–276.

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014), Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.

Balay, R. (1999)., İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri Ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:1, S.237-246.

Barrett, A., ve O'Connell, P. J. (2000), Does Training Generally Work-The Returns to In-Company Training. Indus. & Lab. Rel. Rev., 54, 647.

Bartling, B., Fehr, E., & Schmidt, K. M. (2012). Screening, competition, and job design: Economic origins of good jobs. The American Economic Review,102(2), 834-864.

Baş, M.İ. ve Artar, A., (1990), İşletmelerde verimlilik Denetimi, Ölçme ve Değerlendirme Modelleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No:435, Ankara.

Beck, K. ve Wilson, C. (2000), Development of affective organizational commitment: A crosssequential examination of change with tenure. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 114–136.

Birnbaum, R. (2000), The life cycle of academic management fads. Journal of Higher Education, 1-16.

Campion, M. A., Cheraskin, L. ve Stevens, M. J. (1994), Career-related antecedents and outcomes of job rotation. Academy of Management Journal,37(6), 1518-1542.

Ceylan, A. ve Demircan, N., (2002), Çalışanların Örgüte Bağlılığı ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:31. Cohen

J. (1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral

Sciences (second ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cohen, A. (1999), J Relationships among forms of commitment: an empirical assessment ournal of Organizational Behavior Journal, 20, 285±308.

Çakar, N. D. ve Ceylan, A. (2011), İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 52-66.

Çalık, T. (2003), Performans Yönetimi: Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Çalık, C. (2006), Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Eğitimin Değişen Rolü Ve Önemi. Mart 2006 Cilt:14 No:1. Kastamonu Eğitim Dergisi. 1-10

Çetin, Ö. M., (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

DeConinck, J. B. ve Bachmann, D. P. (2011), Organizational commitment and turnover intentions of marketing managers. Journal of applied business research (JABR), 10(3), 87-95.

Doğan, S., ve Kılıç, S. (2007), Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri Ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İd veari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz –Aralık.

Gerhart, B. (1987), How important are dispositional factors as determinants of job satisfaction? Implications for job design and other personnel programs. .Journal of Applied Psychology, 72(3), 366.

Gül, H. ve Çöl, G. (2003), “Atıf Teorisinde Belirtilen Karizmatik Lider özelliklerinin Üçlü Örgütsel Bağlılık Modeliyle İlişkileri Üzerine Bir Araştırma”. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 17 Ekim Sayı: 3- 4.

Gürkan, G.Ç.., (2006), Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Trakya Üniversitesi’nde Örgüt İklimi İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.

Hackman, J. R., Oldham, G., Janson, R., ve Purdy, K. (1975), A new strategy for job enrichment. California Management Review, 17(4).

Hackman, J. R., ve Oldham, G. R. (1976), Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

Işık, M., (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değerlendirme Konusunda Ampirik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Joo, B. K. B. (2010), Organizational commitment for knowledge workers: The roles of perceived organizational learning culture, leader– member exchange quality, and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 21(1), 69-85.

Jorgensen, M. (2005), Characteristics of job rotation in the midwest US manufacturing sector. Ergonomics, 48(15), 1721-1733.

Karacaoğlu, K. Y. ve Güney, S. (2010), Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Nevşehir İli Örneği, Öneri Dergisi, C.9, S.34. Temmuz 137-153.

Kavi, A. (1998), Relationship Between Organizational Commitment and Organizational-Professional Conflict, The Case of Electrical Engineers in Turkey, ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Kaymaz, K. (2010), The Effects of Job Rotation Practices on Motivation: A Research on Managers in the Automotive Organizations. Business & Economics Research Journal, 1(3).

Kluger, A. N., ve DeNisi, A. (1996), The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary bulletin, 119(2), 254. intervention

theory. Psychological

Morrow, P. C. (1983), Concept redundancy in organizational research: The case of work commitment', Academy of Management Review, 8, 486-500.

Morrow, P. C. (1993), The Theory and Measurement of Work Commitment, JAI Press Inc., Greenwich, CT.

Mowday, R. (1998), Reflections on the study and relevance of organizational commitment. Human Resource Management Review, 8(4), 387–401.

Nakip, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, Seçkin Yayınevi.

Ortega, J. (2001), Job rotation as a learning mechanism. Management Science,47(10), 1361-1370.

Saldamlı, A. (2009), İşletmelerde örgütsel bağlılık ve işgören performansı.

Reichers, A. E. A, (1985), Review And Reconceptualization Of Organizational Commitment. Academy Of Management Review. July, Vol. 10 Issue 3, P465-476.

VandeWalle, D., Cron, W. L. ve Slocum Jr, J. W. (2001), The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology,86(4), 629.

Wilson, J. P. (2014), International human resource development: Learning, education organisations. Development and Learning in Organizations, 28(2). training for individuals and

Wood, S., Van Veldhoven, M., Croon, M., & De Menezes, L. M. (2012), Enriched job design, high involvement management and organizational performance: The mediating roles of job satisfaction and well-being. Human relations, 65(4), 419-445.