Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal piyasa volatilitesi ve ekonomi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda finansal piyasaların önemi artmış ve bu piyasalarda meydana gelen değişiklikler daha yakından ıılen ir hale gelmiştir. Bu nedenle finansal değişkenierin vOlaıılıtcsınin neden belirli düzeylerin üzerine çıktığı akademik çevreler ıçın önemli bir araştırma konusu olmuştur. Yüksek volati lite, kısa süre içinde değışkenlerin değerierinin belir!i bir ortalamadan uzaklaşması anlamına gelmektedir. Yatırımcı ıçin olumsuz nokta, bu ani inış ve çıkışların belırlı bir temel nedene bağlı olmamasıdlf Bu ıse özellikle küçük yatırımcı lIzcrınde olumsuz etkıler doğurarak pıyasadan uzaklaşmalarına neden olur. Bu hag!amda volalılıtenir. kaynaklarının araştırılm"sı ve bunuıı ekonomidcki temel gelışmelerden ne dcnlı ctkılendığıniıı ırdelenmesi, dığer gelışmekıe O:aıı fınansal piyasalarda olduğu gıbi ülkcnıız ıçın de oııemlidır Bu ç;ılışın,ıda fınansal vol;llıllte, hısse senetlerı ve döviz kuru dikkate alınarak incelenmektedır Ayrıca çalışmada. ıMKB Ulusal 100 kapamş fiyatları ve TUDolar satış fiyatı kullamlarak Türkıyc'deki fınansal volaıılire tahmın edilmeye çalışılmıştır. Dolar kunı ıçin uygun volatilıte denklcmı ARCII(2) modcli ve IMKBıoa için uygun volatılite denklemi ise GARCH( 1,2) modeli hulunmuştur.

Özet İngilizce :

In recent years, the imponance of financial markets has increascd and the changes in thesc markets bave beguıı to be closely monitorcd. The Ljuestıon of why the financial market volatıliıy ıs so hıgh has become an impol1ant research area. Excess volatiliıy means that the value of variables deviares from a cenalil average in short periods. The difficulty in finding a specific reason for thıs volarility is one of the main problems of ınvestors. Due to thıs volatility, some of the investors Icave the market. In this conıext, examinıng the sources of volatılity and clarifying the relaıionship between volatılııy and other economic variables seeın to be very impol1ant for ıhe developing markers and for our country. In this pa per, financial volatiliıy ıs discussed by referring LO stock prices and exchange rates. In addıtion, by using Ihe v"rıables of ISE data and TUS rate, financıal volatil,ty ın Turkey is estimated. ARCH(2) volaıility equation model iS found approprıate for the exchange rate and GARCH( 1.2) volatiliıy equation model is round apmpriate for ISE.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :