Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluatıng and comparıng the process of development in egypt and turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Mısır ve Türkiye'nın kalkıııma süreçleri karşıla1tırılarak değerlendirılmektedir. Bırleşn Milletlerırı Insani Gelışme Erıdeksi dahilolmak üzere, kalkınmanın çeşitli boyutları göz önurıde bulundunılmuştur. Bu urısurlar: do~uşta yaşam beklentisi. yeti1kin okur-yazarlığı. gelir ve yoksulluk. gelir dağılımındaki eşitsızlık ilc emeğin ve toprağın verimliliğidır.13u unsurlar 1')(i()'lı yıllardan itibaren gürıümüze kadar değcrlendırılmi1 ve iki ülkenin ne oranda başarılı oldukları karşılaştırılarak belirtilmiştir. Yakın geçmişteki tecriibe, Tlırkıye'nın doğuşta yaşam beklentısi ve yetişkin okur-yazarlığı hususunda Mısır'a göre daha başarılı oldugunu göstermektedir. Yoksulluğun çe1ııli iilçünılerı. hu konuda iki ülkenin de aşağı yukarı aynı konumda olduklanııı göstermekıedır. Ancak, uluslararası karşilaştırmalar. Mısır'da yoksulluğun Türkıye'dekınden daha fazla olduğurıu göstermektedır. Türkıye'de gelir dağılımmdaki eşitsizliğııı Mısır'dakine göre dalıa fazla olduğu görülmektedir. Toprak verimliliğı hususuııda, yakın geçmişte yapılan çeşıtlı ölçiimler Mısır'ın Türkiye'ye kıyasla daha başarılı olduğunu göstermektedir. Yakın geçmişte. endüstrıde emeğın verımliliğınin de Mısır'da Türkiye'ye göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

This artil'le evaluates and compares the process of development in Egypt and Turkey. Various dimensions of development are considered including the ones deelared by the /Iuman Development Index of the United Nations. These dımensions are lıfe expectancy at hirth, adult literaey, income and poverty, ınequality in ıncome dlStrıbution and productıvity of lahor and larıd. The achıevements of the two eountries, Egypt and Turkey, ın eaclı of ılıesc dımenSlons are evaluated sınce the i')60s to tlıe present and compared lo eaclı other. The reeent experience ındicates [hat Turkey perfarmed betler than Egypt in terms of life expectancy al binh and adult Iiteracy The various measures of po\\'eny indicated ıhat the !evel of "overt)' is ahout the same in the ıwo counırıcs. !-Inwcv"r, thc interııational comparıson ındicated a higher !evel of poverty in Egypt ıhan in Turkcy. Incoıııe distrihution is nıare unequal in Turkey than in Egypt. Vari"us measures of producııvity of land ındıcated higher levels arc aehieved recenıll' in Egypı than in rurkey. Reeeııt Iabor producti\\'it)' in industry was alsa higher in Egl'pı than in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :