NÖROİKTİSAT IŞIĞINDA REKABETÇİ KARAR ALMA SÜRECİNDE DUYGULAR, ROLLERİ VE ÖNEMİ

Nöroiktisat Işığında; Karar Alma Sürecinde Duygular; Rolleri ve Önemi: Bir karar alıcıdan daha fazlası konusunda karar alırken yukarıdaki tematik öğeler çerçevesinde, bilimlerde, askeri teknolojide, ticarette yeteneklerde,bireyci Anglo/Sakson İngiliz-Amerikan kapitalizmi temelde bir tüketim ekonomisi oluşturduğunu; cemaatci Alman-Japon kapitalizmi ise üretim iktisadını öncelikli,kaynaklarını mümkün olan en üretken kullanımlarda geliştirmesi gerektiğini,yüksek hacim ekonomilerinin değil yüksek değer ekonomilerinin ön plana çıkacağını,şirket, şirket çalışanları, tedarikçi ve müşteri paydaşları arasındaki sağlıklı bağ ve bağlantıları,yenilik yapmayı, şöhretli markalar geliştirmeyi, stratejik imtiyazlar elde etmeyi, mimariyi, hızlı değişim üzerine kafa yormayı, çeşitlilik ve esnekliliğe ağırlık vermeleri gerektiğini, sürdürülebilir bir rekabet avantajının olması, girişimcilik ruhu üzerinde öneme durulmuştur. Ayrıca karar alma sürecinde, psikolojik ögeler ve süreç içerisinde yer alan duygular, çok önemli ve etkileyici bir rol oynar. Karar alma sürecini daha iyi bir şekilde anlamak için, bilişsel ve duygusal karar almanın bağlantıları içinde gözlem yapmak ve bu duygusal etkileri çalışmak gerekmektedir
Anahtar Kelimeler:

Duygu, Nöroiktisat, Karar Alma

Neurocystis; Emotions in Decision Making Process; Roles and Prejudice: When a decision is made more than a decision maker, individual Anglo / Saxon BritishAmerican capitalism basically forms a consumption economy in the above thematic contexts, in sciences, in military technology, in commercial talents; German-Japanese capitalism is the first step in the development of GermanJapanese capitalism, where the priority of production is to develop its resources with the most productive use possible, that high-value economies, not high-volume economies, will be at the forefront of the economy and have a strong connection and connection between company, company employees, suppliers and customer stakeholders, To focus on diversity and flexibility, to have a sustainable competitive advantage, to focus on the spirit of entrepreneurship, to build strategic advantages, to focus on architects, rapid change, and diversity and flexibility. In addition, in the decision-making process, psychological texts and emotions involved in the process play a very important and impressive role. In order to better understand the decision making process, it is necessary to observe and study these emotional influences in the connections of cognitive and emotional decision making