Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-ticaret engellerinin e-ticaret kullanma eğilimine etkisi: türkiyedeki ihracatcı kobiler üzerinde ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma internet temelli elektronık ticaret (EC) engellerinin Türkiye'de faalıyet gösteren küçük ve ona boy işletmelerin (KOBİ) e-ticaret kullanma eğılimleri üzerindeki etkisıni araştırmaktadır. E-ticaret engelleri 2 ı değişken, e-ticaret kullanma eğilimi ise bir değişken ilc ölçülmüştür. Araştırma web taban lı anket yardımıyla, e-ticaret kullanmayan, 204 KOBİ üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ilk önce e-ticaret engellerinin temel gruplarını belirleyebilmek üzere açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve dön grup saptanmıştır. Bu gruplar; kültürel adaptasyon, teknolojik adaptasyon, piyasa olgunluğu ve süre özelliğidir. Piyasa olgunluğu doğrulayıcı faktör analizine göre iyi bir uyum düzeyine sahip olmadığı için analiz dışında tutulmuştur. Daha sonra, üç hipoteı kurulmuş ve yapısal denklem modellernesi (SEM) yardımıyla test edilmıştır. Sonuçlara göre, KOBİ'lerin E-ticaret kullanma eğilimi anlamlı bir şekilde teknolojik adaptasyondan (H2) ve süre özelliğınden (H3) etkilenmcktedir. Sonuç olarak hipotezlerden ikisi kabul, biri reddedilmiştir. Teknolojik adaptasyonun alt değişkenleri olarak çalışanların eğitimi ve teknik becerisi ilc süre özelliğinin bir alt değişkeni olan yatırım belirsizliği e-ticaret kullanma eğilimi üzerinde en büyük etkiye sahiptir.

Özet İngilizce :

The study investigates ıhe effecı of inıernet-based electronic commerce (EC) balTiers on e-commerce adoption intentions of smail and medium-sized enterprises (SMEs) in Turkey. EC barriers were measured with 2 ı variables and adopıion intention was measurcd by one variable. The survey conducted on the data was obtained from a sample of 204 SMEs with non-adapters by a web-based questionnaric. First, an exploratory factor analysis was conducted to find the main groups of e-commerce baniers and four groups were found. These were cultural adaptation, tcchnological adaptation, market marurity and duration attribute. Market maturity factor was excluded from the analysis beeause it was not suitable for confirmatory factDr analysis. Then, ıhree hypotheses were established and test ed to see the effect size of each factor on adoption inıentions by strucrural equation modelling (SEM). it was found that EC adoption intentian of SMEs was significantly influenced by technological adaptation (H2) and duratiOll attribuıe (H3)factors. As a result, twa hypoteses were accepted, and ane hypotesis rejected. Employee training and technical skills as sub-vaıiables of technological adaptation and investment uncenainıy as a sub-variable of duratian attribute has the biggest impaeı on adoption intentions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :