Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal olaylar teorisi çerçevesinde pozitif ve negatif duygusallığın algılanan örgütsel adalet üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
932
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;\\\\"=""> Bu çalı~mada, DuygusalOlaylar Tcorisi çcrçcvcsindc duyguların algılanan örgütscl adalet Uzcrindeki etkilcri ele alınmı~tlr. Bir modele dayalı olarak geliştirilen hipotezler çerçevesinde. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 14 işletmeden 589 kişilik bir örneklemden elde edilen vel'ilerin değerlendirilmesi sonucunda, pozitif duygusallığın dağıtım adaleti (R=O.306, R~=O.(93). işlem adaleıi (R=O.385,R'=O.148) ve kişiler arası etkileşim adaleti (R=O.526. R~=O.276) üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde negatif duygusallığın da dağıtım adaleti (R=-O.574. R~=O.329). işlem adaleti (R=-0.440, R~=O.194) ve ki~ilcr arası eıkileşim adaleti (R=-OAI7. R'=O.174) üzerinde negaıif ctkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca. negatif duygusallığın algılanan örgütse.! adalet üzerinde pozitif duygusallıktan d,ılıa etkili olduğu görli ımüştür.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :