Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya bankası. gef ve küresel çevre sorunları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, 199 i yılında Dünya Bankası, UNE!' ve UND!' tarafından, iklim değişikliği, ozon tabaka~ının incelmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı, uluslararası suların kirliliği, yölleşme ve ormansızlaşma gihi küresel yevre sorunlarını finanse etmek üzere kurulan Küresel çevre Fonu ele alınmaktadır. GEF (Global Environment Facility) kısa adıyla bilinen bu fonun asıl amacı, gelişmekte olan ülkelerin küresel çevre sorunları ile savaşımlarına proje bazında destek olmaktır. Başlanglyta, küresel ekolojik yıkıma karşı uluslararası güç hirliğinin sağlanma~ında hir umut olarak görülen düzenek zamanla beklentileri karşılayamaz duruma gelmiştir. Bunun ardında da, başta ABD olmak üzere, uluslararası çevre politikasına yön veren sanayileşmiş ülkelerin kaynaklarını fona aktarmada çekingen davranmaları, GEF yönetiminde azgelişmiş dünyanın yeterince temsil edilememesi, destek verileeek projelerin isabetli seçilemernesi ve fonun daha çok gelişmiş ülkelere yönelik sorun alanlarına yönelmesi bulunmaktadır. Bir anlamda, bugünkü yapılanmasıyla GEF, yalnızca, gelişmiş dünyanın çevreye verdiği yıkıma ve Dünya Banka~ı'nın çevreye ağır baskıda bulunan projelerine yönelik tepkileri frenlemeye yönelik hir dOzenek olarak işlemektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the Global Environment Faciliıy (GEF), esl.1blished in 1991 by the World Bank, UNEP and UNDP, which helps developing countries fund projects and progr.ıms on hiodiversity, elimate change, persistent organie polhıtants, desertification, deforestation. protection of international waters and the ozone layer. The essential aim of the GEF is to support the developing countrics and their projects in dcııling with the glohal environmcntal issucs. Althouglı the GEF was anticipatcd to he a hopcfulmedıanism wlıich provides the international consen'1lS on struggle with glohal cnvironmcntal problems. it is not an cxaggcration to say thal the system was not abk to satisfy the present expectations of the international arena. The main reasons are the rduetance of llıe USA and ollıer developcd countries to finance GEF, llıe lack of proper representation of developing countries in the GEF administrative hoards, Ilıischoices of supportable projects and having a tendency to deal witlı developed countries' environmental problems. In conelusion. willı its current struclure, GEF works as a mcchanism to reduce the reactions to the degradation of global environment crc.1ted hy developed countries and ıhe World Bank projects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :