TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Türkiye’de sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar son dönemdeki reformlarla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yapılan reformların gelişme trendinde olan Türkiye için yetersizliği oldukça açıktır. Toplumsal refahı belirleyen en önemli faktörlerin başında sağlık sistemleri gelmektedir. Sağlıklı bir toplum yaratma sürecinde kaynakların etkin kullanımı sağlık sisteminin performansını arttırmaya yönelik girişimlerle yakından ilişkilidir. Çalışmada temel sağlık göstergeleri ekseninde Türkiye’deki illerin sağlık hizmetlerinin konumu analiz edilmektedir. Böylesine önem arz eden sağlık sistemlerinin illere göre performans etkinliğinin veri zarflama analizi ile sonuçlarının değerlendirilmesine değinilecektir

TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Through recent reforms, some serious problems in the domain of healthcare in Turkey are attempted to be solved. The insufficiency of these reforms for Turkey as a country of development trend is quite apparent. Healthcare systems are among the most important indicators of social welfare. In the process of creating a healthy society, effective use of sources are closely linked with initiatives oriented towards increasing the performance of the healthcare system. In the following study, the location of healthcare services in Turkey provinces is analyzed under the light of basic healthcare indicators. The evaluation of the performance efficiency of healthcare systems as per province will be realized via data envelopment analysis

Kaynakça

AKYOL, M.; YAVUZ, S SANİSOĞLU,S. ALPAR, R., ve ETİKAN, İ. (2003),

“Veri Zarflama Analizi (Vza) İle Hastane Verimliliklerinin Ölçülmesi ve Örnek Bir Uygulama”, http://tip.mersin.edu.tr/ pub /biosta t/ kongre/ bildiriler / st08.pdf BAYSAL, M ve ÇERİOĞLU,H. (2004), “Sağlık Sektöründe Bir Performans

Değerlemesi Çalışması”, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği-XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep-Adana. s.39.

CHARNES, A.; COOPER, W., LEWİN, A.Y. VE SEİFARD L.M., (1995) “DEA,

Theory, Methodology and Applications”, Paperback (Copyrighted Material). CHANG, H. (1998), “Determinanats of hospital effiency: the case of central government-owned hospitals in Taiwan, Omega”, International Journal Of Managment Science, 26/2,308

COOPER, W. ve SEİFARD, L.M. (2000), DEA: A Comprehensive Text With

Models, Applications, References and DEA-Solver Software, London: Kluiwer Academic Publishes. DİEWERT, W.E. ve LAWRANCE, D. (1999) Measuring New Zealand’s

Productivity”, Treasury Working Paper, No:99/5. FÄRE, R.; GROSSKOPF, S., LOGAN, J. ve LOVELL, C.A.C. (1985a),

“Measuring Efficiency in Production with an Application Electric Utilities”, The 280 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X, Sayı 3, 2008,Measurement of Efficiency of

Production, Boston: Kluiver Academic Publishers. FÄRE, R.; GROSSKOPF, S. VE LOVELL, C.A.K. (1985b), The Measurement of

Efficiency of Production, Studies in Productivity Analysis Series, Dordrecht: Kluiver-Nijhoff Publishing,. http://www.treasury.gov.nz /workingpapers/99- htm,s.9 GÜLCÜ, A.; COŞKUN, A. YEŞİLYURT, C. COŞKUN, S. ve ESENER, T., (2004),“Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Veri Zarflama

Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 2, s. 87 HANSEN, P.ve KİNG, A. (1996); “The Determinants of Health Care

Expenditure:A Cointegration Approach”, Jornal of Health Economics, Vol.15, 1996,p.133

KAYALI,C.A.; KAYALI, N.,KARTAL,B. (2004), “Veri Zarflama Analizinin

Türk Sağlık Sektöründe Bir Uygulaması”, Cilt:2, Say :2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. KARABULUT K. ve EMSEN Ö.S. (2003) “Doğu Anadolu Bölgesinde Sağlık

Sektörü Ve Bir Model Önerisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ,s.19 KÖK, R. ve DELİKTAŞ, E. (2003), Endüstri İktisadında Verimlilik Ölçme ve Strateji Geliştirme Teknikleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yayını.

ORHANER,E. (2006),“Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Finansmanı Ve Genel

Sağlık Sigortası”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı: 1, s.3 PUENPATOM, A.,ve ROSENMAN,R.(2006) “Efficiency of Thai provincial publichospitals after the introduction of National Health Insurance Program”

School of Economic Sciences, Washington State University, Working Paper Series, February, s.2-33

PERMAN, R., (1991) “Cointegration: An Introduction to The Literature”,

Journal ofEconomic Studies, 18, ss.15-28. ROLL, Y.; GOLONY, B. VE SEROUSSY, D., (1989) “The Efficiency of

Maintenence Units in The Israel Air Force” European Journal of Operation Research, 43, ss.2 9. TARIM, A., (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı

Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Armağan_tarim@hacettepe.edu.tr T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI,(2006) Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/Belge

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, (2007), Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, http://www.hm. saglik.gov.tr/pdf/kitaplar/200708281545440. Turkiyede

Sagliga Bakis Kitabi2007web.pdf, s.98-101

WORLD HEALTH ORGANİZATİON, (1981) “Global Strategy for Health for

AllBye The Year 2000”, Geneva, , s.20

Y. Temür, F. Bakırcı “ Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi: Bir VZA Uygulaması” Worthington, A. (1999), “An empirical Survey of Frontier Efficiency

Measurement Techniques in Healthcare Services”. Working paper, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Australia. http://www. business.qut.edu.au/faculty /schools /economics/ documents /discussionPapers 1999 / Worthington_67.pdf

YAYED,(2008), Bölgeleşme Adımı–I: İbbs – İncelemeler, Nutshttp://www. yayed.org.tr /genel