Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre etiği kavramı üzerine yeniden düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin temel amacı, etik perspektiftaşıyan ana kuramları tartışmak ve hu tartışnıalardan yola çıkarak, çevre sorunlarının temel tercihler yapma sorunu olduğunu işaret etmektir. Bu amaçla, etik kavramının ahlak, din ve adalet kavramlarından ı,ırklılığı ele alınmaktadır. 21.yy'ın sorunları çevre, toplum ve yaşam tarLl ile ilintilidir. Bu nedenle, günümüzde, toplum, politik, ekonomik ve sosyal hir değişimle yüzyüze gelmiştir. Sürekli değişen dinamik hir ortamda, ya!jam tarzının değişime uyum sağlaması bir gerekliliktir. Ekolojik krizimizin tarihsel kökleri göz önüne alındığında, davranışsal bir değişimin yamnda, çevre algılayışımızın mutlaka yeni bir hağlamda ele alınması gerekmektedir.   

Özet İngilizce :

The nıain ohjective of this article is to discuss main theones of the etlıical perpecıives and to point oul ıhat ıhe problem of envirolUllent is a problem of making fundemental preferences of the existing approaches. To ıhis end, ii is eoıısidered how this coneept of ethics differs fronı moraliıy, regionaliıy and justice. The problems of the 21 sı centuryare related ecology, coııununily and lifestyle. So in our day, saciety eomes face lo faee witlı inıportanı changes for poliıica!, econoırıic, technologic and social elemcnts. Tlıere is the necessity for tlıe lifestyle lo adapt themsel"es to Ihe change in an alrcady dynamic process. Becausc of the histoncal roots of our Ecological Cnsis, bclıavioral change must he laken into the new context of ıhe Environmental Thought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :