Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
773
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı. çalışanların örgütsel bağlılık ve adalet algılarının örgütsel bağdaşımiık üzerine etkisini belirlemektir. Küçük ve ona büyüklükteki işletmelerde çalışan 406 işgören üzerinde yapılan uygulama sonuçları, örgütsel bağlılık açısından normatif ve duygusal bağlılığın. örgütsel adalet algısı açısından ise dağıtımsal ve işlemsel adaletin. işgörenin örgütüne olan bağdaşımlığını belirleyen önemli unsurlar olduğunu, ve örgütsel bağdaşımlığı fazla olan bireylerin genel iş tatmininin anılğını, işten ayrılma niyetlerinin ise azaldığını onaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Basic aim of this study is ıo find out the effect of employees' perceptions of organizational commitment and justice on their organizational coherence. Results of appiicaıion. which was held on 406 employees working in smail or medium sized organizations. proved that in terms of organizaıional commitmenı, normative and affective commitmcıl[ and in terms of organizational justice, disıributive and procedural jusıice are imponant determinanls of organizational cohercnce. and employees whose organizaıional coherence is sıronger also have a higher job satisfaction and lower intention to Ieave.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :