Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Borç servisi ile kamu gelir ve harcamaları arasındaki ilişkinin ampirik bir analizi; türkiye örnegi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Borçlanma, kamu harcamalannın finansmanı ve içinde bulunulan sosyo-ekonomik şartlann gerektirdigi önlemleri almak için verginin bir alternatifi olarak sıkça başvurulan bir araçtır. Bununla birlikte, borcun geri ödeme zamanında ekonomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Türkiye' de de borçlanma sıkça başvurulan bir araç olup, bu çalışmada borç anapara ve faizlerinin ödenmesini ifade eden borç servisinin kamu gelir ve harcama kanadı açısından olası etkileri ampirik olarak irdt:lenmektedir. 1980-2003 yıllannı kapsayan bu çalışma ile elde edilen bulgularla borç servisi ile kamu gelirleri arasında aynı yönde ve istatistikselolarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kamu harcamalan açısından ise istatistikselolarak anlamlı olmayan ters yönlll bir ilişki tespit söz konusudur.

Özet İngilizce :

As an alternative to tax, borrowing is more often applied as a fiscal tool to finance public expenditures and take precautions against socio-economics conditions of economy. However, in the case of borrowing it has necessary effects on economy during the period of debt servicing. Since, borrowing is frequently applied tool in Turkey, this study analyzes its effects on public expenditures and revenues. The findings based on the period of 1980-2003 show that there is statistically significant and same way relatian between debt servicing and public revenues. Considering public expenditures, it is, however, found statistically insignificant but reverse relation between debt servicing and public expenditures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :