TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÜST VE ÜST ORTA GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Teknolojik gelişmelerin başta ekonomik ve politik olmak üzere birçok yönü bulunmaktadır. Bugün ulaşılan uygarlık ve refah düzeyi teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmeler ışığında gerçekleşmiştir. Bu teknolojiler de icat ve inovasyonların meydana gelmesinde önemli bir etkendir. Bunun yanında teknolojik inovasyonlar karlılıkların artmasına, ekonomik anlamda büyümeye de yol açmaktadır. Bu çalışmada dünya sıralamasında üst gelir grupları ile üst-orta gelir grubundaki ülkeler esas alınarak inovasyon göstergeleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel FMOLS yöntemi Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik testi ile incelenmiştir. Elde edilen Panel FMOLS test sonuçlarına göre içsel büyüme modellerinde de vurgulandığı gibi beşeri sermaye, araştırma ve geliştirme giderlerine ayrılan pay, ihracat düzeyleri, patent başvuru sayısı ve doğrudan yabancı yatırımlar seçilmiş ülkelerin ekonomik büyümesini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik test sonuçlarına göre ise GSYH ile Araştırma-Geliştirme Giderleri; beşeri sermaye ile Araştırma-Geliştirme Giderleri; Patent sayısı ve AraştırmaGeliştirme Giderleri ve ihracat ile Araştırma-Geliştirme Giderleri arasında çift yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır

THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY, INNOVATION ANDECONOMIC GROWTH: AN INVESTIGATION OF HIGH AND UPPERMIDDLE INCOME COUNTRIES

Technological developments have economic and political consequences. The level that the humanity reached and the prosperity that is achieved today have occurred in the light of the developments that took place in technological realm. This has also had significant impact on inventions and innovations. This research, investigates the interplay between the technological innovations and profitability and economic growth. In this study, the relationship between innovation indicators and economic growth examined for selected high income and the upper-middle income group countries utilizing Panel FMOLS method and Dumitrescu and Hurlin (2012) Panel Causality Test for the period of 1999-2014. The Panel FMOLS results indicate that, human capital, share of research and development expenditures, export levels, number of patent applications and foreign direct investment have significant positive impact on economic growth. Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality test reveals that there is a bidirectional relationship between Gross Domestic Product and Research and Development (R&D); R&D and human capital; R&D and Patents; Export and R&D