PETROL FİYATLARININ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI ETKİLERİ: EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı piyasalar üzerindeki en etkili emtialardan biri olan petrol fiyatlarının altın fiyatları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemektir. Bu amaçla 1986:01-2017:01 dönemi için Brent petrol fiyatları, uluslararası altın fiyatları ve dünya enflasyonu değişkenlerine ait aylık veriler kullanılarak, yapısal VAR analizi ve varyansta nedensellik testleri yapılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre değişkenler arasında negatif yönlü (doğrudan) bir ikame ilişkisi (yaklaşık % 2,6 civarında) bulunmaktadır ve petrol fiyatlarının enflasyon kanalı ile altın fiyatlarını dolaylı olarak etkileme gücü (yaklaşık % 0,7) oldukça zayıftır. Ayrıca petrol fiyatlarındaki oynaklığın altın fiyatları üzerinde dolaylı etkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada yapılan analizler, petrol fiyatlarının altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlardan biri olmadığını göstermektedir

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF THE OIL PRICES ON THEGOLD PRICES: AN ECONOMETRIC APPLICATION WITH SVARANALYSIS

The purpose of this paper is to investigate the direct and indirect effects of oil prices which one of the most effective commodities on the markets on gold prices.For this purpose, structural VAR analysis and variance causality tests were performed using Brent oil prices, international gold prices and world inflation variables for the monthly data of 1986: 01-2017: 01 period.According to the estimation results, there is a negative (direct) substitution relationship (around 2.6%) between the variables and the indirectly influence power with the inflation channel on the gold prices of the oil prices is quite weak (about 0.7%).Moreover, there is no indirect effect on the gold prices of volatility in oil prices.In conclusion, the analyzes done in this study show that oil prices are not one of the main factors determining the trend of gold prices