BİR SOSYAL SERMAYE PROJESİ OLARAK TAKAS EV: EVDE ATIL BİR ŞEY KALMASIN

Sosyal sermaye kavramı; bireyler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve devletlerarasındaki ilişkiler ağının güven, etik, adalet, istikrar gibi ilkeler üzerine kurulması sonucunda yaratılan toplumsal artı değeri ifade etmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda sosyal normlar, iletişim ağı, işbirliği, dayanışma, aidiyet ve güven sosyal sermayenin en temel unsurları olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, “Takas Ev: Evde Atıl Bir Şey Kalmasın” sloganı ile bir proje tanıtılmıştır. Herkes evinde kullanmadığı ev eşyasını makul bir fiyattan satılmak üzere takas eve satar veya bağışlar. Sadece bağış kategorisine giren tarihi geçmemiş ilaçlar, kıyafetler vb. de takas evden ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Takas evin elde ettiği gelirle öğrencilere gelir imkanı sağlanır, sokak hayvanlarına yiyecek temin edilir, öğrenciler misafirhanede uygun fiyattan yararlanır, kış aylarında ücretsiz çorba, çay-kahve ikramları yapılır, sanatsal faaliyetler için ücretsiz veya cüzi bedel karşılığı yer temin edilir. Takas evin sağladığı imkanlar sayesinde, insanlar arasında güvenin tahsis edilmesi, sosyal ağların kurulması, çevre bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

AS A SOCIAL CAPITAL PROJECT SWAP HOUSE: DON’T STAY INERT AT HOME

Social capital concept; is a social surplus value created as a result of establishing the network of relations between individuals, non-governmental organizations, public institutions and states on the principles of trust, ethics, justice, stability. Social norms, communication network, cooperation, solidarity, belonging and trust come out as the most basic elements of social capital in the studies in the literature. In this study, a project was introduced with the slogan "Swap house: Do not stay inert at home". Everyone sells or donates their home belongings that they do not use at home at home at a reasonable price. The only past donated categories of drugs, clothes, etc. are also distributed free of charge to the owners of the need. In the winter months, free soup, tea and coffee treatments are provided, free of charge for the artistic activities or a small amount of money is provided for the students. Thanks to the facilities provided by the exchange house, it is aimed to establish trust among people, to establish social networks, to create environmental consciousness.

Kaynakça

Başak, Suna & Nail Öztaş. “Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 12:1, 2010, 27-56.

Bourdieu, Pierre, “The Forms of Capital”, in: In J. Richardson (Ed), Handbook of Theory And Research For The Sociology of Education. Westport CT: Greenwood Press, 1986, ss.241-258.

Coleman, James S. “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology. 94, 1988, 95-120.

Çetin, Murat. “Endüstriyel Bölgelerde Sosyal Sermaye ve Güven: Üçüncü İtalya Örneği”, Ege Academic Review. 6:1, 2006, 74-86.

Fukuyama, Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. NewYork: The Free Press, 1995.

Göksel, Aykut, Belgin Aydıntan & Dursun Bingöl. “Örgütlerde Bilgi Paylaşım Davranışı: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 65:4, 2010, 87-109.

Güney, Taner. “Sosyal Sermaye ve Sürdürülebilir Kalkınma: AB Üyesi Ülkeler İçin Bir Analiz”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17:2, 2017, 19-36.

Karagül, Mehmet & Süleyman Dündar.“Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İİBF Dergisi. 12, 2006, 61-78.

Karakurt, Elif. “Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 10:2, 2008, 76-100.

Karakuş, Önder. “Suç Korkusunun Sosyolojik Belirleyenleri: Sosyal Sermaye mi? Sosyal Kontrol mü?”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14:1, 2013, 1-19.

Öksüzler, Oktay. “Sosyal Sermaye, Güven ve Belirleyicileri: Bir Panel Analizi”, Akdeniz İİBF Dergisi. 12, 2006, 108-129.

Portes, Alejandro. “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology”, Annual Review of Sociology. 24, 1998, 1-24.

Putnam, Robert D. “Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”, Political Science and Politics. 28:4, 1995, 664-683.

Şan, Mustafa Kemal & Handan Akyiğit. “Sosyal Sermaye Tartışmaları ve Türkiye’de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 34, 2015, 123-134.

Töremen, Fatih. “Okullarda Sosyal Sermaye: Kavramsal Bir Çözümleme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 32, 2002, 556-573.

Üçler, Yasemin Telli, Muhittin Koraş & Yelda Güçlü. “Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü: Konya Bedesten Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 35, 2016, 285-299.

Woolcock, Michael & Deepa Narayan. “Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy”, The World Bank Research Observer. 15:2, 2000, 225-249.

Yağmur, Ayten. “Sosyal Sermayenin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. 13, 2017, 111-124.

Yetim, Nalan. “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği”, Ege Academic Review. 2:2, 2002, 79-92.

Yıldız, Zafer & Hüseyin Topuz. “Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 61, 2011, 201-226.