YOĞUN REKABET ORTAMINDA PAZARLAMA STRATEJİLERİ: DETERJAN SEKTÖRÜNDE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Öz Bazı pazarlardaki rekabet yoğunluğu. bu pazarlara girişin bile düşünülmesini zorlaştırabilmektedir. Bu tür pazarlar çoğunlukla hem uluslararası hem de büyük ulusal firmaların faaliyetlerine sahne olmaktadır ve buralarda kıyasıya bir rekabet yaşanabilmektedir. Bu pazarlarda yaşamanın temel şartlarından bir tanesi büyük olmaktır. Deterjan pazarı bu pazarlardan bir tanesidir ve yerel birçok firmadan başlayarak, ulusal ve uluslararası dev firmalara kadar birçok firmanın faaliyet gösterdiği ve kıyasıya rekabet ettiği bir pazardır. Bu çalışma. böylesine yoğun bir rekabet ortamına sahip bir pazarda kurulan ve kısa sürede göreceli olarak önemli bir pazar boşluğu yakalayarak başarı kazanan küçük bir firmanın pazarlama stratejilerini incelemektedir.

Kaynakça

ANDERSON, E. W. (1998), "Customer Satisfaction and Word Of Mouth," Journalaf Services Research, 1: 5- 17.

AVŞAR, Reşit (2004), X Firması Pazar/ama Stratejileri, Bitirme Ödevi (Niğde: Niğde Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölümü).

CEMALClLAR, ilhan (1996), Pazarlama Yönetimi, (Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları).

DUHAN, D.F. / JOHNSON, S. D. / WILCOX, J. B. / HARRELL, G. D. (1997), "Influences on Consumer Use of Word-of-Mouth Recommendation Sources," Journa/ of Academy of Marketing Sciences, 25/4: 283- 95.

ERK, Nurten (2005), "P&G: Türkiye'de Büyüme Motorumuz Güzellik Olacak," Hürriyet, 23 Mayıs 2005.

iSLAMOGLU, A.Hamdi (2000), Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Glabal Yaklaşım) (istanbul: Beta Yayınevi).

KELLER, G. / WARRACK, B. / BARTEL, M. (1994), Statistics for Management and Economies (USA: Duxbury Press) (3rd Edition).

KOTLER, Philip (1997), Marketing Management: Analysis, Planning, Imp/ementation, and Control, 9th Edition (Internetional Edition) (New Jersey, USA: Prentice Hallinternational, Ine).

KOTLER, Philip / ARMSTRONG, Gary (1991), Principles of Marketing, (New Jersey, USA: Prentice Hall) (5th Edition) .

MAHAJAN, V. / MULLER, E. / BASS, F. M. (1990), "New Product Diffusion Models in Marketing: A Review and Direction for Research, " Journal of Marketing (54: January): 1- 26.

MUCUK, ismet (1993), Modern Işletmecilik (istanbul: Der Yayınları) (5. Basım).

MUCUK, ismet (1994), Pazarlama Ilkeleri (istanbul: Der Yayınları) (6. Basım).

NAKIP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSSDestekli) Uygulama/ar (Ankara: Seçkin Yayıncılık).

NAKIP, Mahir (2004), Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSSDestekli) (Ankara: Seçkin Yayıncılık).

OKUMUŞ, A. / YARAŞ, E. / YENiçERi, T. (2003), Tüketici/erin Ambalaja Ilişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ça/ışma, 8. U/usal Pazarlama Kongresi Bi/diriler, 16-19 Ekim 2003 (Kayseri): 253-267.

PALMER, Adrian (1994) Principles of Services Marketing (London: McGraw-Hill Publishing Company) (2nd Edition).

Radikal, 4 Ocak 2005, Hayat Kimya, Afrika kapısını araladı (www.radikal.com.tr/ haber. php?haberno= 139249

REINGEN P. H. / KERNAN, J. B. (1986), "Networks in Marketing: Methods and Illustration," Journal of Marketing Research (13: November): 370-378.

STANTON, William J. / ETZEL, Michael J. / WALKER, Bruce J. (1994), Fundamentals of Marketing, (Mc Graw-Hill Book Company) (10'h Edition).

SCHOORSMAN, J / ROBBEN, H. (1997), "The Effects of New Package Design on Product Attention, Categorization and Evaluation," Journal of Economic Psychology: 18.

UNDERWOOD, R. / NOREEN, K./ BURKE, R. (2001), "Packaging Communications, Attentional Effects of Product Imaginary," Journal of Product & Brand Management, 10:7.

Unilever Annual Report and Accounts (2004).

URAZ, Çevik (1978), Temel Pazarlama Bilgileri (Ankara).

ZEELENBERG, Mareel / PlETERS, Rik (2004), "Beyond Valence in Customer Dissatisfaction: A Review and New Findings on Behavioral Responses to Regret and Disappointment in Failed Services," Journal of Business Research, 57: 445- 455