Türkiye'deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi

Öz Akademisyenlerin özlük haklarını düzenlemek ve akademik çalışma yapmalarını teşvik etmekamacıyla 2014 yılında, 6564 Sayılı Yasa çıkarılmıştır. İlgili yasa ile akademisyenlerin maaşlarındaki artış Aralık ayında hesaplarına yansır iken akademik çalışmalara yönelik teşvikin 2015 yılından itibarenakademisyenleri etkileyeceği kabul edilmiştir. Ortaya konan düzenlemenin akademisyenlerin özlük haklarınıiyileştirerek akademisyenlerin çalışmaları üzerinde onları olumlu yönde motive ederek başarılarını artırmayıamaç edindiği görülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmayla Türkiye’de vakıf ve kamu üniversitelerindegörev yapan akademik personelin bu düşünce ile ilgili algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaöncelikle motivasyon olgusu ve üniversitelerde görev yapan akademik personelin motivasyonları üzerindekietkenler ve 6564 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unakademisyenlerin motivasyonlarına etkisi konusu incelenmiştir. Ardından Türkiye’de vakıf üniversitesi vekamu üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin akademik teşvikle ilgili algılarını tespit etmeye yönelik biralan araştırmasına yer verilmiştir. 

Kaynakça

Referans 1

Akdoğan, Asuman ve Nahit Hasanov (2003), “Vakıf Üniversitelerinin Yönetimi: Türkiye veAzerbaycan Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, 36 (3): 89-115.