Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Politika ve Öneriler

Öz Bu çalışmada, Türkiye’nin teknolojik gelişmişlik düzeyi firma düzeyinde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)kullanımı göz önünde bulundurularak incelenmiş, gelişmişlik düzeyi açısından geride kalan firma gruplarının teknolojikullanımı açısından temel eksikliklerine değinilerek bunları gidermeye yönelik bir politika kurgusu oluşturulmuştur.Teknolojik gelişmişlik düzeyi, yerel ağ bağlantısı (LAN), Wireless yerel ağ bağlantısı (WLAN), intranet ve ekstranetteknolojilerine sahiplik düzeyi ile ölçülmektedir. Söz konusu teknolojilerden herhangi birine sahip olma durumu tek teknolojimodeline işaret ederken, bu teknolojilerin fonksiyonları itibariyle birbirini tamamlayıcı teknolojiler olduğu varsayımındanhareketle firmanın LAN, WLAN, intranet ve ekstranet teknolojilerinin tümüne sahip olduğu durum dört teknoloji modelinigöstermektedir. Bu çalışmada firmanın ölçeği, ihracat yoğunluğu, Ar-Ge personeli yoğunluğu, öncül teknoloji yatırımı gibifaktörler teknoloji gelişmişlik düzeyinin temel belirleyicileri olarak ele alınmıştır. Teknoloji sahiplik düzeyleri (tek teknoloji,iki teknoloji, üç teknoloji ve dört teknoloji) sıralı logit modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. Buna göre büyük ölçekli, ihracatyoğunluğu ve Ar-Ge personel oranı yüksek olan ve öncül yazılım yatırımı yapan firmalar dört teknolojinin tümüne sahipolma eğilimindedirler. Tek ve iki teknoloji kullanan firmalar ise tersine küçük ölçekli, ihracat yoğunluğu düşük, Ar-Gepersoneli açısından görece yetersiz ve başlangıç yazılım yatırımı yap(a)mayan firma gruplarıdır. Ampirik sonuçların ışığındabu çalışmada, teknoloji sahiplik düzeyi açısından geride kalan (tek ve iki teknolojiye sahip) firmalar için politika önerileritartışılmıştır.

Kaynakça

Referans 1Aghion, Philippe, Peter Howitt (1992), “A Model of Growth through Creative Destruction”,Econometrica, 60 (2): 323-351.