Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması ve Sınırlanması Arasında: Kanunlaşan OHAL KHK’larının Yargısal Denetimi

Öz 1982 Anayasasının 148. maddesinin birinci fıkrası, Olağanüstü Hallerde (OHAL) çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerinin (KHK) şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamayacağını düzenlemektedir. Bu hükme rağmen Anayasa Mahkemesi, 1991 yılından itibaren OHAL KHK’larının Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini yapmıştır. 15 Temmuz 2016 sonrası ilan edilen OHAL süresince çıkarılan OHAL KHK’larının iptali istemiyle açılan davalarda ise Mahkeme, içtihadını değiştirerek, açılan iptal davalarını yetkisizlik nedeniyle esasa girmeksizin reddetmiştir. Anayasallık denetimi yapılamayan OHAL KHK’larının tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) kanunlaşmak suretiyle onaylanmış ve bunların iptali talebiyle tekrar dava açılmıştır. Bu makalede Anayasa Mahkemesi içtihadında henüz örneği olmayan bu denetimin nasıl yapılabileceği araştırılmaktadır.

Kaynakça

Referans 1Akça, İ; Algül, S.; Dinçer, H.; Keleşoğlu, E. Ve Özden, B.A. (2018).Olağanlaşan OHAL: KHK’larınYasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri,İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği TürkiyeTemsilciliği Yay. https://tr.boell.org/sites/default/files/ohal_rapor_web.pdf (erişim: 11.1.18)