Pasaport Kanunu Madde 22 ve 23: 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek IV.No'lu Protokol'e Aykırılık Sorunu

Öz Bu çalışmada, Pasaport Kanunu md. 22 ve 23'ün, 1982 Anayasası md. 23 ve İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi'ne (İHAS) Ek IV No.lu Protokol md. 2'ye aykınlığı sorunu ele alınmaktadır. 2001 Anayasa Revizyonu ile; temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel hüküm niteliğindeki md. 13'te yer alan "genel sınırlama nedenleri"nin tümünün yanı sıra, yurt dışına çıkma özgürlüğünü düzenleyen md. 23'te yer alan "özel sınırlama nedenleri"nden biri Anayasa metninden çıkarılmıştır. Bundan böyle, yurttaşlann yurt dışına çıkma özgürlüğü, yalnızca yurttaşlık ödevi ve ceza kovuşturması veya soruşturması nedenleriyle sınırlanabilecektir. Söz konusu özgürlüğün bağlı olduğu Anayasal rejimdeki bu değişiklikler, Pasaport Kanunu md. 22 ve 23'ün yanı sıra, yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlayan diğer bazı yasa hükümlerinin de Anayasa'ya uygunluğu tartışmasını gündeme getirmiştir.