Kapitalist Ataerkil İlişkiler ve Kentsel Mekanda Kadınların Gündelik Hayatının Coğrafyası: Tokat Örneği

Öz Bu çalışma, toplumsal mekândaki konumları açısından farklı sınıfsal ve kültürel konumlara sahip kadınların gündelik hayat pratikleri dahilinde kapitalist ataerkil sistem ile inşa edilen kentsel mekânla nasıl bir ilişki geliştirdiğini, bu ilişki biçimlerini etkileyen hatta sınırlayan değişkenlerin neler olduğunu toplumsal yapı ile mekânsal yapıya yayılmış iktidar ilişkileri çerçevesinde belirleme amacı taşımaktadır. Öncelikle gündelik hayat ve toplumsal mekân arasındaki ilişkiye dair teorisinden hareketle Lefebvre'in kuramından faydalanılmıştır. Ardından gündelik hayat ve toplumsal mekân arasındaki karşılıklı ilişkide rol oynayan iktidar ilişkilerini belirleyebilmek adına iktidar ilişkilerinin herkesi içine alan bir makineler bütünü olduğunu belirten Foucault'dan faydalanılmıştır. Bu çerçeveden hareketle, alan araştırmasına dayalı olarak Tokat kentinde farklı sınıfsal ve kültürel yapılara sahip iki semt olan Sulusokak ve Karşıyaka örnekleri üzerinden kadınların kentsel mekân ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmış; bu ilişki ise kadınların gündelik hayatı temelinde haritalandırılarak nesnel bir şekilde açıklanmıştır.

Kaynakça

Referans 1Acar-Savran, Gülnur (2012), "İkinci Basıma Önsöz", Acar-Savran, Gülnur ve Nesrin T. Demiryontan (Der.), Kadının Görünmeyen Emeği(İstanbul: Yordam Kitap): 9-16