Avrupa Birliği ve Krizler: Tarihi ve Güncel Krizler Üzerine Bir Değerlendirme

Öz 1950’li yılların sonunda Avrupa Topluluğu’nun kurulmasıyla Batı Avrupa’da ortaya çıkan bütünleşme hareketi, zaman içinde gelişerek Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür Avrupa Birliği altmış yılı aşan bütünleşme tarihinde çok sayıda krizle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Krizler Avrupa bütünleşmesinin gelişim sürecini derinden etkilemiştir. Ancak günümüzde altmış yılı geride bırakan bir bütünleşme örneği olan Avrupa Birliği’nde bile krizlerle mücadele etmek halen oldukça büyük bir meydan okumadır. Avrupa Birliği hakkında son dönemde yapılan akademik çalışmaların yoğunlaştığı konulardan biri de Birliğin 2000’li yıllar sonrasında birbiri ardına ya da eş zamanlı olarak yaşadığı krizler olmuştur. İngiltere’nin üyelikten ayrılma kararı, mülteci krizi ve Avro krizi gibi son dönemde yaşanan ve kesin bir şekilde çözülemeyen krizler halen Avrupa Birliği gündemini çokça meşgul etmektedir. Bu çalışmanın amacı Avrupa bütünleşmesi açısından meydan okuma niteliğindeki krizlerin, bütünleşme üzerindeki etkilerini tarihsel ve güncel krizleri birlikte dikkate alarak ele almaktır. Bu kapsamda 1960’lı yıllarda yaşanan ilk krizlerinden başlanarak bütünleşme tarihinde yaşanan krizler kronolojik olarak ele alınarak krizler sonrasında Topluluk ya da Birlik sisteminde meydana gelen değişimler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sonunda Avrupa Birliği tarihinde geçmiş dönemlerde yaşanan krizler ve sonuçlarından hareketle mevcut krizlerin de bütünleşme üzerinde ortaya çıkarabileceği olası değişimler hakkında çıkarımda bulunulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Referans 1Bauer, Michael W. ve Stefan Becker (2014), “The Unexpected Winner of the Crisis: The EuropeanCommussion’s Strengthed Role in Economic Governance”, Journal of EuropeanIntegration, 36 (3): 213-229.