AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI SÜRECİ: TÜRKİYE'NİN UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ KONUMU

AB içinde üye ülkelerin ekonomilerinin entegre olmasında en önemli halkalardan biri sermaye piyasalarının entegrasyonudur. AB içinde sermaye piyasalarının entegrasyonu için önemli projeler yürütülmektedir. Sermaye piyasalarının entegrasyonun başarılı olması ülkelerin muhasebe uygulamalarının birbiriyle uyumlu olmasına bağlıdır. Bu amaçla, AB Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uyumun sağlanmasında kullanılabileceğini kabul etmiştir. AB ile tam üyelik hedefi olan ülkemiz bu eğilime dayalı olarak ulusal muhasebe uygulamalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu hale getirmektedir. Ülkemizin muhasebe uygulamalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standardları uyumlaştırma çabalan stratejik hedefimiz açısından önemli bir adım olarak kabul edilmelidir.

Avrupa Birliğinde Sermaya Piyasalarının Entegrasyonu ve Muhasebe Uygulamalarnın Uyumlaştırılması Süreci: Türkiye'nin Uyumlaştırma Süreci:Türkiye'nin Uyumlaştırma Sürecindeki Konumu

Kaynakça

AICPA (1996), "Improving Business Reporting- A Custom er Focus," Report of the Special Committee on Financial Reporting (New York: AlCPA, 3).

AKDOGAN, Nalan (2003), "Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler Arasında Finansal Raporlama Uygulamalannda Uluslararası Standartlara Geçiş-Dördüncü ve Yedinci Yönerge Muhasebe Standartlannın IAS'e Yakınlaştırma Çalışmalan," Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın'aArmağan (Ankara: SBFYayın NO.:590; TÜRMOB Yayın No.: 221): 33-36.

AKDOGAN, Nalan (2004), "Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış: Muhasebe Uygulaması Vergi ilişkisi," Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Sempozyumu IV, Ankara, 01-05 mart 2004: 12.15.

ALEXANDER, David, (1993), "A European True and Fair View?," European Accounting Review, 1: 59.80.

BAKER, C. Richard / WALLAGE, P. (2000), "The Future of Financial Reporting in Europe: Its Role in Corporate Governance," International Journal of Accounting, 35/2: 173-187.

BENINK, Harold A. (1993), Financiallntegration in Europe (US: Kluwer Academic Publishers): 17.

BIDDLE G. C. / SAUDAGARAN, S. M. (1991), "Foreign Stock Listing: Benefits, Costs and Accounting Policiy Dilernma," Accounting Horizons, 41 (September): 69.80.

CECCHINI, Paolo (1998), The European Cha/lenge 1992: the Benefits of a Single Market (London, Aldershot: Gower): 15.

CHOI, Frederick D. S., (2000), "The Batte Over International Financial Reporting," Journal of Corporate Accounting and Finance (September-October): 3.7.

CHOI, Frederick D. S. / LEVICH, R. M. (1991), "International Accounting Diversity: Does it Affect Market Participants?," Financial Analysts Journal, 44/4.

ELLIOn, Robert (1994), "Confronting the Future: Choices for the Attest Function," Accounting Horizons (8/September): 106-124.

GARRIDO, Pascual / LEON, A. / ZORlO, A. (2002), Measurement of Formal Harmonizaiton Progress: The IAS Experience," The Internaitonal Journal of Accounting, 37: 2.

GÜRDAL, Kadir, (2003), "Muhasebe Dünyasından Haberler," Muhasebe ve Denetime Bakış, 3/10: 149-154.

GÜRSELER, Can Fuat / ALKiN K. / UZUNOGLU, S. (1997), Avrupa Sermaye Piyasaları Bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası (istanbul: IMKB Yayınlan No.:10): 16.

HORA, Judith A./ TONDKAR, R.H. (1997), "International Standards in Capital Markets," Journaıot International Accounting Auditing and Taxation, 6/2: 171-191.

HULLE, K Van (1996), "Harmonization of Accounting Standards in the EC- Is it the begining or is it the end," BLAKE / HOSSAIN,M. (eds.), Readings in International Accounting (London: International Thomson): 204.

IFAC, (2003), Rebuilding Public Contidence in Financial Reporting: An International Perspective (New York: International Federation of Accountants): 10.

iÇKE, Mehmet Akif (2003), "Avrupa Birliği Finansal Entegrasyon Sürecinden Beklenen Ekonomik Faydalar, Mevcut Durum ve Son Gelişmeler," VI/. Ulusal Finans Sempoıyumu (Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Finans Sektörü ve Reel Sektör) istanbul, 22-25 Ekim 2003: 334-367.

KAYA, Idil (2003), "FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlanna Doğru," VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (Belek/Antalya: 16.20 Nisan 2003: 222- 238).

lıCHT, Amir N. (1998), "Stock Market Integration in Europe," Consulting Asisstance on Economic Reform 1/ (CAER 1/) Discussion Paper No.t5, January 1998: 12.19.

MCARDLE, Pat (2003), "Euro-zone Finandal Markets' Integration- Much Achieved, A lot more to do," Economic Newsletter Extra, Bankfür Arbeit und Wirschaft, Wien, Juni 2003: 7

MUELLER, Gerhard G; i GERNON, H. i MEEK, G. (1994), Accounting an International Perspective (New York: Business One Irwin).

MUNTER, Paul (2001), "World Stock Markets: The Battle over Reporting Continues," Journal of Corporate Accounting and Finance (Semtember-October): 51-54.

MUNTER, Paul i ROBINSON, T. (1999), "Financial Reporting in the Twentieth Century: Where Have We Been, and Where Are We Going?," Journal of Corporate Accounting and Finance (Autumn).

NOBES, Christopher i PARKER, R. (1998), Comparative International Accounting (London: Prentice Hall Europe, Fifth Edition).

NORDEMANN, Hermann J. (1992), "Avrupa Muhasebe Mesleği, Muhasebe ve Denetimin Düzenlenmesi- Eğilimler ve Beklentiler," (Ankara: XV. Türkiye Muhasebe Kongresi, çev.: Selçuk Uslu): 87.

ÖZKÖK, Servet (2000), "Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma Çalışmaları," Muhasebe ve Denetime Bakış, 1/2: 93.

SAYAR, Zafer (2003), "Sermaye Piyasası Kurulunun Kamuyu Aydınlatma Aracı Olarak Muhasebe Standartlarına Yaklaşımı: Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ilişkin Esaslar," Türkiye Muhasebe Standartlan Sempozyumu Vii: Enflasyon Muhasebesi, 13-17 Ekim 2003: 39-64.

SCHWElKART, James i GRAY, S. i SALTER, S. (1996), "An Interview with Sir Bryan Carsberg, Secretary-General of the International Accounting Standards Committee," Accounting Horizons, 10/1: 110-118.

TARCA, Ann (2004), "International Convergence of Accounting Practices: Choosing between IAs and US GMP," Journal of International Financial Management and Accounting (15/March): 60.

TEZCANlı, Meral Varış lERDAGAN, O. (1996), Avrupa Birliği Sermaye Piyasalanmn Entegrasyonu ve IMKB (Istanbul: IMKB Araştırma Yayınları No.: 8): 134.

TRACHTMAN, Joel P. (1992), "L'Etat, C'est Nous: Sovereignty, Economic Integration, and Subsidiarity," Harvard Journal of International Law, 33: 459.

TURAN, Başak (2003), "Avrupa Birliği Finans Piyasalarının Entegrasyonu Sürecinde 'Euro' Son Nokta mı?," Active (Mart-Nisan): 87-107.

TMUSEDK, (2001), Türkiye Muhasebe Standartlan 2001 (Ankara:Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, TÜRMOB Yayın No.: 166).

WELLS, Steve C. i THOMPSON, J. H. i PHELPS, R. A. (1995), "Accounting Differences: US Enterprises and International Competition for Capital," Accounting Horizons (June): 29-39.

YALKIN, Yüksel Koç (1996), "Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye'de Beklenen Muhasebe Harmonizasyonu Sorunları ve Çözüm Önerileri," II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (Istanbul: ISMMMOYayını: 19): 29.

YALKIN, Yüksel Koç i Akdoğan, N. (1994), Avrupa Topluluğu-Dördüncü Yönerge, Yedinci Yönerge, Sekizinci Yönergeler Çevirisi (Ankara: TÜRMOBYayın No.: 9).

YILMAZ, Fatih (2001), "Avrupa Birliği'nde Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler," XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2001.

zomo, Antonio (2003), "Strategic Alliances Among Securities Exchanges", Infrastructure and Financial Markets Review, (6/4), www.iadb.org/sds/docIlFM.Bulletin-voI6Nro4.pdf, 15 Aralık.