KUR'AN'DA TA'RİD YOLUYLA ANLATIM

Kaynakça

KUR:AN-I KERtM

ALİ el-Carim ve Mustafa Emin. el-Belağatu'I-Vadıha, Mısır, (t.y.)

ALVSİ, Ebu'l-Fadl Şıhabuddln Muhammed, Ruhu'l-Meaııi fi Tefs!r;'I-Kuran'i'I-Azim ve'sScb'i'l-'Mesani, Beyrut, (t.y.)

ATEŞ, Prof. Dr. Süleyman, Kur'an-ı Ker;m ve Yüce Meali, Ankara,.

DAKILLANt, el-Kadı Ebu Bekr Muhammed. b. Tayyib, İ'cazu'l-Kur'an, Mısır, 1370/1951.

BEYDAvİ. Ebu'l-Hayr Abdullah b. ömer b. Muhammed, Fnvanıt-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, İstanbul, 1314/1896.

CASSAs, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Razi, Ahkamu'l-Kur'an, Beynıt, 1405/1985.

CVRCANt, Abdul'-Kahir, Esranı'l-Belağa, el-Kııhire, 1392/1972.

CURCAl\' t, Abdu'I-.Kahir, Delailu'ı-t'caz, Mısır, (t.y.).

EBU MANSUR, Muhammed lı. Ahmed el-Ezheri, Tehzibu'l-Luğa, Mısır, 1964.

ENDELUSİ, Ebu Abdiilah Muhammed lı. Yusuf, el-Bahru'I-Muhlt, Mısır, 1328 ..

GUSTAVE Le Bon; Kitlcler Psikolojisi, ıstanbul, 1974 (Çev. Selaheddin Dmirkan)

tBNt KAYYIM el-Ccvziyye, İ'lamu'L-Muvakkl'ln, Beyrut, 1397/1977.

İBNİ KEStR, Ebu'l-Fids İsmail, Tefsinı'I-K"r'an'i'I-Azim, Mısır, 1388.

İBl\'t MANZUR, Lisanu'l-Arap, Be}TU1, (t.y.).

İBNİ KUTEYBE, Elıu Muhammed Abdullah b. Müslim, Tefsinı Garlbi'I-Kur'an, Beynıt, 13981 1398/1978.

lBNVL-CEVZİ, Ebu'l-Fereç Cmaluddln Abdurr~lıman b. Ali, Zadu'l-Mesir fi llmi't-Tefslr, Beyrut, 1384/1974.

lBl\U'L-ES1R, eLi- Nihaye fi Garibi'l-Hadis, Kahire, 1322/1904.

K~RTVBt, EBU Abdiilah Muhammcd b. Ahmed, el-Cami'u ii Ahkômi'I-Kuı"an, Beyrut, 1405/1985.

MUHAMMED, Ebu Zehra,el-Mu'cizctü'I-Kübrn cl-Kur' an, Dnru'l-fikri'I-Arnbl, 1390 II 970.

MUHEMMED, Reşid Rıza, Tefsiru'I-Menar, Mısır, 1373/1954.

STAFA, Sadık er-Rafi'i, t'cazu'I-Kur'an ve 'I -Delağatü'n-Nebeviyye, Mısır, 1375/1956.

RAGIB, el-I.falıan!, el-Müfredat ci Garibi'ı~Kur'aıı, lstanbul, 1986.

RAZı, Fahrudd!n MuhammeJ, Mefatihu'I-Cayb, İstanbul, 1308/1890.

SEYYlD, Ahmed el-Haşim!, Cevahiru'I-Delağa , Mısır.,

SEYYlD, Kutup, Kur'an'da Edebi Tasvir, Ankara, 1969 (Çev. Süleyman Ateş).

SEyyiD, Muhammed Murteza az-Zeh!di, Tacu'l-Arfıs min Cevahiri'I-Kamus, Mısır, 1306 i 1888.

SEYYiD, Şerif el-Cureani, et-Tarifat, lstanbul, (t.y.).

SUBHt es-Salih, Mebahis ci Ulumi'I-Kur'an, Beyrut, 198L.

SUYUTl, Celalu'd-Din, el-Itkan fi lJlumi'I-Kur'an, Mısır, 1306/1888.

TABERi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Cami'u'I-Beyan fi Tefsiru'I-Kur'an, Mısır, 1323/1905.

TAHiR Ahmed ez-ZaYİ, Tertibü'I-Kamusi'I-Muhit, Mısır, 1970,

ZAMAHŞERi, Muhammed b. Ömer, Esasu'I-Belağa,

ZAMAHŞERt, Muhammed b. Ömer, cl-Keşşilf, Kahire, 1373/1953.

ZERKA:'-It, Muhammed Abdul'-Azim, Menahilu'l-İrfan fi Ulıuni'I-Kur'an, Mısır, 1372.

ZERKEŞl, Bedruddin Muhammed b. Abdillah, el-Burhan fi U1umi'I-Kur'an, Beyrut, 13911 1973.