Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Bu araştırmanın amacı “yönetim” kavramının Doğu’daki algılanışının temelleri üzerine betimleyici bir çerçeve sunmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Doğu’da yönetim tarihinin en etkileyici kaynakları arasında gösterilen “Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi” üzerinde kapsamlı bir analiz yapılmış ve yönetim ile ilgili bakış açısı paradigma değerlendirilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, eserin Türkçe tercümesi nitel veri analiz yöntemleriyle tahlil edilmiştir. Bu kapsamda Nizamü’l Mülk’ün yönetim hakkında; kullandığı kavramlar, fikirlerini savunma metodolojisi ve ulaştığı sonuçlara dayanarak Doğu’da yönetimin esasları ile ilgili 44 konu ve 9 tema tespit edilmiştir. Elde edilen bu konu ve temalar, modern yönetim anlayışında tartışılan birçok konu ile mantıksal kurgu açısından benzer özellikler taşırken bazı konularda ise farklılaşmakta, yeni bakış açılarının oluşmasına kapı aralamaktadır.

Fundamentals of Management in East: An Assessment on Nizamü’l Mülk’ Siyasetname

The purpose of this research is to provide a descriptive framework on the basis of the perception of the concept of "management" in the East. In order to achieve this purpose, a comprehensive analysis was performed on the " Nizamü'l Mülk' Siyasetname" which is one of the most impressive sources of the history of management in the East and Nizamü'l Mülk's point of view regarding the management was evaluated. In the research using qualitative research method, the translation of "Siyasetname" in Turkish was analyzed by qualitative data analysis methods. In this context, based on the concepts, methodologies and conclusions about the management reached by Nizamü'l Mülk, 44 subjects and 9 themes related to the principles of management in the East have been identified. These subjects and themes are similar in terms of logical fiction with many subjects discussed in modern management understanding, but different in some subjects and offer interesting point of views.

Kaynakça

Bogdan, R. C., Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: Introduction and Methods. Allyn and Bacon., Boston.

Çelik, H., ve Ekşi, H. (2008) “Söylem Analizi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 27, s. 99-117.

Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. Routledge Publications., London.

DuBrin, A. J. (2012), Essentials of Management (9th Edition), South Western Cengage Learninig, Nelson Education Ltd., U.S.A.

Filizok, Rıza “Edebî Analiz Nedir?”, http://www.ege-edebiyat.org/ docs/454.pdf 25.07.2016

Holsti, O. R. (1968). “Content Analysis”, The Handbook of Social Psychology (Second Edition), Lindzey, G. and Aronson, E. (Editors.), Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Volume2, 596-692.

Jones, G. R. and George, J. M. (2004), Essentials of Contemporary Management (3rd Edition) McGraw-Hill Companies, Inc.

Koontz, H., and Weihrich, H. (2012), Essentials Of Management: An International and Leadership Perspective (Ninth Edition), Tata Mcgraw Hill Education Private Limited. New Delhi.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. SAGE Publications., London.

Nizamü’l-Mülk (2010). Siyasetname. Çev. Mehmet Taha Ayar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.

Öğülmüş, S. “İçerik Çözümlemesi”

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 40/506/6144.pdf 25.07.2016

Özdemir, M. (2011) “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 323- 343.

Robbins, S. P., Decenzo, D. A. and Coulter, M. (2013), Fundamentals of Management - Essential Concepts and Applications, Prentice Hall, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.

Tanyaş, B. (2014) “Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş: Genel İlkeler ve Psikolojideki Uygulamaları”, Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 5, Nisan. ss. 25-38.

Tripathi, P. C., and Reddy, P. N. (2012), Principles of Management (Fifth Edition), Tata Mcgraw Hill Education Private Limited. New Delhi.

Walcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation. SAGE Publications., London.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları., Ankara.