BİR GERÇEKLİK BİLİMi OLARAK SOSYOLOJİ VE TAHİR ÇAĞATAY

Kaynakça

ÇACATAY, Tahir (Pmf. Dr.): Günün Sosyo!ojisine Giriş, 1962, 1963, 1987 Ankara,.

ÇAGATAY, Tahir (Prof. Dr.): Kapitalist İçtimai Xizaın ve Bugiinkü Dummu, 1958 Ankara, 1975 tstanbuL.

ÇACATAY, İshaki Saadet: Prof. Dr. Tahir ÇACATAY (27.03.1902-27.07.1984), Türk Külıiirii, sayı 261, yıl XXIII, Ocak 1985, Ankal'a, s. 55-59.

ÇACATAY, Saadet İshaki (Prof. Dr.): Prof. Dr. Tahir ÇACATAY, Emel, Sayı: 141-:145",,, Mart-Aralık 1984, Yenigün Matbaası, Ankara, s. 83-87.

ERTüRK, Leyla: Profesör Dr. Tahil' ÇACATAY ve Aile Sosyolojisi, 1983 Ankara (Ankara üniversite.i İlalıiyat Fakültesi "Lisans Tezi")

FREYER, Hans (OrO.. Prof. Dr.) : Tahir ÇA(;ATAY (Prof. Dr.); İçtimai Nazariyeler Tarihi 1960, 1968, 1977, Ankara.