KUR'AN'IN ANLAŞILMASI ÜZERİNE

Kaynakça

Albayrak, Halis, Kur 'an 'ın Bütifnlügü Ozerine, Şule Yay., İstanbul, 1992.

Atay, HUseyin,lsl/1m'ın Inanç Esasları. A.Ü.ı.f.Yay., Ankara, 1992.

GölcUk, Şerafeddin, Keldm Tarihi, Esra Yayınları, Konya, 1992.

İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, c.l-15, Beyrot, 1990.

İbn Teymiyye, Kirabu'l-l11UJn,Tashih: Muhammed Bedruddin el-Halebi, Mısır, 1325.

Ma'luf, Louis, el-Muncid, Beyrot, 1949.

Muhyiddin ed-Derviş, J'rabu'I-Kur'an'il-Kerim ve Beyanuhu, c.l.ıo, Beyrot, 1992.

Ragıb el-İsfehani, Müfredatu Elfaı.i'I-Kur'an. Tahkik: Safvan Adnan Davudi, Beyrut, 1992. '

Serinsu, A. Nedim, Kur 'an 'm Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzu/'ün Rolü, Şule Yay., İstanbul, 1994. .

Topaıogıu, Bekir, Keldm IlmiGiriş, Damla: Yay., İstanbul, 1991.

Zcma:hşeri, el-Keşşaf, c.I-4, Kum, 1414.