İnsanın Halifeliği Meselesi

The Question of Succession of Human Person.

Kaynakça

o MUsi, Ebu'I-Faz! Şihabu'd-Din el-Bağdadi (h. 1270), Ruhu'l-MtWifi Ttfsfri'l-Kw'ani'l.AzUnU?'sSd/il-Mf5am, Dam'I-Fikr, Beyrut 1997.

o Cevhen, İsmail b. Hammad, f5-SıMh, thk. Ahmed Abdulğaffir Atcir, Dam'I-Kütübi'I-Arabi, Mısır t.y.

o Cevhen, eş-Şeyh Tanıavi, el-Ceulhir(fi Ttfsıril-Kw'ani'l.KerflrY, Kahire 1351.

o Ebu Hilal el-Askeri (395), el-EUÜı, tahk. Muhammed Seyyid el-Vekll, Mısır 1987.

o Gazzlli, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed et-TUsi, el-MaznUnu bihi 'aU Gayri EhlihZ, TWk. Rıyad Mustafa Abdullah, MenşıJ.citu Dam'I-Hikme, Beyrut 1986.

o İbn Adil, Ebu Hafs Ömer b. Ali ed-Dımeşki el-Hanbeli (h. 880), el.LuMb fi V/Wri'l-Kiıah, Beyrut 1998.

o İbn Atiyye, el-Q£dı Ebu Muhammed Abdu'I-Hak b. Gilib el-Endülüsı (h. 481-546), el.

Mubm-eru'l- Vexizfi Ttfsfri'l-Kiıabi.'l-AzlZ, tahk. el-Meclisu'l-İlmi (Fas), Fas 1975.

o İbn Haldun, Mukad:iim; ME.B., İsıanbul1968.

o İbn Hanbe~ Müsm1.

o İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, Dam'l-lisaııi'l-Arab, Beyrut-lübnan 1970.

o İbnu'l-Cevzi, Ebu'l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Kureşi el-Bağdadi (h. 508-595), ZJdu'l-Mf5ir fi İlni't- Ttfsir, Beyrut 1963.

o Kasımı, Muhammed Cenilluddin, (ın 1866-1914), Mdıasinu't- Te'w. (Ttfs£ru'l-KJsıni), Dam İhyai'I-Kütübi'l-Arabiyye, Kahire 1957.

o Kelbi, Muhammed b. Ahmed, Kiıabu't- Tf5h1lü 'V/Wri't. Tenzll, Mısır 1355.

o Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensari, el-Cdm'iüAhkJni'l-Kw'J:n, Mısır 1934.

o Maturidi, eş-şeyh Ebu MansUr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud es-Semerkandi Hanefi (333/944), Te'ıildtu EhIi's.SII111'E,tahk. Muhammed Müstefizurrahman, Matbaatu'l-İrşad, Bağdat 1983.

o Maverdi, Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Hubeyb el-Basri (h. 364-450), en-Nüket U?'L''U)Un (Ttfs£ru'l-Mtrıerdi), Beyrut 1992.

o Mu:ırFU't- Tifasir, (Gazi, Hazin, Nesefi, İbn Abbas), Çağn Yayı.nlan, İsıanbul1979.

o M u'CEJ7'U'l- Vaslt, Çağn Yayınlan, İsıanbul1992.

o Muhammed Tahir b. P.şUr, Ttfs£ru't-TahrirU?'t.Temir, yer i. y., t.yoo

o Öztürk, Yaşar Nuri, Kw'amKerimMa1l~ İsıanbul1994.

o Razi, Fahreddin, et-Ttfs£ru'l-KıJir, Beyrut, t.y.

o Reşit Rıza, Ttfs£ru'l-Kw'ani'l-Hak£m, Dam'l-Men1r, Mısır 1366.

o San'arn, Ebubekir Abdurrecik b. HünUm (h. 126-211), Ttfs£ru'l.Kw'ani'l-Azlz (Ttfs£ru AlxIurrazzak), thk. AbdulmM Emin Kal'aci, Dam'I-Marife, Beyrut 1991.

o SUyUti,CeIaleddin (h. 849-911), «J.Diirrü'l-Mensw fi't. Ttfsir bi'l-Me'sUr, Beyrut, t.y.

o Şevlclıll, Muhammed b. Ali b. Muhammed (h. 1250), Fethu'l-Kadir, Dam'l-Fikr, Beyrut 1973.

o şeyhu'l-İsWn MUsa Kazım, Safieıu'l-Bl?)Wlfi Ttfs£ri'l-Kw'J:n, İsıanbul1335.

• Tabers4 Ebu Ali el-Padl b. Hasan (ö. 548/1153), MOC17l?'u'I.Beftıfi Tıf5&i.'I-Kuran, tash. Ebu'lHasan eş-Şa'cln1, Tahran 1373.

• Tantav4 Muhammed Seyyid, ~.Tıf5irn'I.Vasil. li'I-Kuram'I.Kerim, Dam Nahzati'I-Mısr, Kahire 1997.

o Tıf5iru'I-HastUl Basri, (cem', tevsik ve dirase: Muhammed Abdurrahim), Dam'l-Hadis, Kahire 1992.

• Ttis4 Ebu Cafer Muhaıruned b. el-Hasan (h. 385-460), ~-Tıbftı fi Tıf5iri'l Kuran, İhyau'tTurasu'l-Arab4 Beyrut, t.y.

o Vahid4 Ebu'l-Hasan Ali b. Ahmed en-NısabM (468 h.), el- Vasil. (fi Tıf5iri'I-Kuram'I.M«itg, Dam'l-Kutubi'l-İlmi~, Beyrut 1994.

• Zlmahşen, İmam Ebu'l-Kasun carullah Mahmud b. Ömer el-Hava.riı.m1(ö. 528), /0# Mısır 1318.

• Zuhayli, Vehbe,~. Tıf5iru'I.Mıôir, Dam'I-Pikr, Beyrut 1998.