İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi

Öz Bu çalışmada, işitme engelli öğrenciler için Mayer’in (2001) Türetimci Çoklu Ortam Kuramı’na (TÇÖK) dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrenciler üzerindeki etkisinin öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve bunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 27 öğrenci ve okulda görev yapmakta olan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, araştırmacı tarafından geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisi üzerinde artış sağladığı, ilgilerini ve derse katılımı arttırdığı, uygulamaları severek yaptıkları gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Ayrıca araştırma sonucunda işitme engelli öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlüklerinin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir

Kaynakça

Baek, Y., & Layne, B. (1988). Color, garphics and animation in a computer assisted learning tutorial lesson. Journal of Computer Based Instruction, 15, 131-135.

Çiftçi, E. (2009). İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Demirhan, T. (2008). Bilişim teknolojilerinin işitme engellilerin eğitimine olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., Cercone, N. (2010). SignMT: An alternative language learning tool. Computers & Education, 55(1), 118–130.

Enstitüsü, T. B. D. İ. (2002). Türkiye özürlüler araştırması. Yayın Numarası, 2913.

Karal, H., & Çiftçi, E. (2008). İşitme engelli bireylerin eğitim sürecinde bilgisayar destekli animasyonlardan yararlanma. 8th International Educational Technology Conference, Online papers: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/86.doc

Kargın, T., & Baydık, B. (2002). Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 27-39.

Kuzu, A., Odabaşı, H. F., & Girgin, M. C. (2011). Mobil teknolojilerin işitme engelli öğrencileri desteklemek amacıyla kullanılması: Türkiye'den bir örnek. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 52-82.

Marschark, M., Leigh, G., Sapere, P., Burnham, D., Convertino, C., Stinson, M., ... & Noble, W. (2006). Benefits of sign language interpreting and text alternatives for deaf students' classroom learning. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(4), 421-437. doi:10.1093/deafed/enl013

Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.