Avrupa Birliği’nde Nüfusun Yaşlanması Ve Sağlık Harcamalarına Etkisi

Öz Bu çalışmanın amacı, AB’de nüfusun yaşlanması ve sağlık harcamalarına etkisininincelenmesidir. Bu anlamda Eurostat çevrimiçi verilerinden yararlanılarak AB nüfusunungeçmişten bugüne izlediği seyir ile projeksiyon sonuçlarına göre 2010-2060 aralığındakitahmin edilen gelişimi incelenecektir. Ardından Avrupa Komisyonu ve Ekonomik PolitikaKomitesi (2009) projeksiyon sonuçları değerlendirilerek nüfusun yaşlanması ile sağlıkharcamalarının artışı arasındaki ilişki irdelenecektir. Bu bakımdan çalışma, anılankaynaklardan elde edilen verilerin betimsel analizi ve yorumundan oluşmaktadır. ABülkeleri kardiyovasküler ölümlerde azalmanın yaşandığı ancak kronik hastalıklarda veyaşlanma hızında artışın meydana geldiği, doğurganlık hızının düşük seyrettiği ve kimiülkelerde sıfır nüfus artışının yaşandığı yaşlanma evresinde bulunmaktadır. AB ülkeleriiçin genel olarak nüfusun yaşlanmasına paralel sağlık harcamaları artışı beklenmekte,özellikle yaşlanmanın nispeten daha hızlı gerçekleştiği ve kişi başı milli gelir artış hızınındaha yüksek olduğu AB-12 ülkelerinde sağlık harcamaları artışlarının da yüksek olacağıöngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: