ERKEN EVRE MEME KANSERİ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE UYGULANILAN MEME KORUYUCU CERRAHİ İLE MASTEKTOMİ AMELİYATLARININ MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ

Ekonomik değerlendirme yöntemleri yardımıyla yapılan analizler sayesinde sağlıkalanındaki politika yapıcılara karar sürecinde bilgi sağlanmakta ve alınacak kararlarınbilimsel temellere oturtulabilmesi açısından tavsiye verici ve düzenleyici bir literatürortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile de bir geri ödeme kurumu olan Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) açısından, sağlık harcamalarında büyük paya sahip ve kadınlardaen sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinin ekonomik değerlendirmeçerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle, 2009 Ocak-2013Aralık döneminde ICD-10 (The International Classification of Diseases) kodu bazındaC50 (Meme Malign Neoplazmı) tanısı alan kişilerin tüm muayene, tedavi ve ilaçharcamalarına ait verileri SGK veri ambarından temin edilmiş olup bu kişilere aittanımlayıcı istatistikler veri madenciliği yöntemleri kullanılarak ortaya konulmuştur.Daha sonra Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve AraştırmaHastanesinde Şubat 2014 - Temmuz 2014 tarihleri arasında meme kanseri nedenliameliyat olmuş kadın hastalara EQ-5D-5L anketi uygulanarak elde edilen kaliteyeayarlanmış yaşam yılları (QALY) değerleri kullanılarak oluşturulan Markov modeli ileerken evre meme kanseri hastalığının tedavisinde kullanılan meme koruyucu cerrahi vemastektomi ameliyatları maliyet etkililik yönünden karşılaştırılmıştır. Yapılan maliyetetkililik analizi neticesinde mastektomi ameliyatının meme koruyucu cerrahiye göremaliyet etkili olmadığı bulunmuştur.

COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF BREAST CONSERVING SURGERY AND MASTECTOMY IN THE TREATMENT OF EARLY STAGE BREAST CANCER DISEASE

Due to the economic evaluations analysis, the information is provided to healthpolicy-makers in decision making processes and emerges the literature that givingadvice and arranging to put their decision on a scientific basis. In this study, it aims toexamine the breast cancer that having a large share of health spending and the mostcommon type of cancer in women in the context of economic evaluation in termsof Social Security Administration (SSI) which is also working as a reimbursementinstitution. In the study firstly, the data of all examinations, treatments and drugexpenditures of persons who got C50 (Breast Malignant Neoplasm) diagnosisbetween January 2009 and December 2013 based on ICD-10 code (The InternationalClassification of Diseases) are obtained from SSI data warehouse and descriptivestatistics related to these persons are obtained from data mining methods. In addition,with the help of the Markov model, which was established by using the qualityadjusted life years (QALY) values obtained by applying the EQ-5D-5L questionnaireon female patients with breast cancer surgery between February 2014 and July 2014at the Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital,breast conserving surgery and mastectomy operations used in the treatment of earlystage breast cancer disease were compared in terms of cost effectiveness. As a resultof cost-effectiveness analysis, mastectomy surgery was found to be not cost effectivecompared to breast conserving surgery.

Kaynakça

Adams, T. C., & Segal, J. B. (2012). Markov Model Comparing Breast Conserving Therapy With Mastectomy. International Journal of Radiation Oncology, 84(3), 651