İlkokul Öncesi Yaşta Çocuğu Olan Ve Hizmet Akdine Tabi Çalışan Ebeveynlere Yönelik Bir Esnek Çalışma Modeli Ve Bazı Teşvik Mekanizmaları Önerisi

İstihdam bir devlete mali açıdan ekonomik girdiler sağlayan anamekanizmalardan birisidir. Devlet istihdamdaki kişilerden prim ve vergi alır vekarşılığında kanunlarla tanımlanmış hizmetler sunar. İstihdamda, sosyal güvenliksisteminden aylık almak suretiyle ayrılanlar hariç, bulunmayan nüfus ekonomikaçıdan bağımlı nüfus olarak adlandırılır. Ekonomik olarak bağımlı nüfus oranı nekadar fazla olursa kendilerine finansal anlamda bakan istihdamdaki kişiler üzerindekimaddi külfet o kadar artmasına ve devlet açısından da sosyal yardım sistemineayrılan mali kaynakların artmasına sebep olmaktadır. İlkokul öncesi çocukbakımı konusu özellikle çalışan kadınların istihdamda kalma ve çalışmayan kadınların ise istihdamda bulunma tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.Ülkemizde kadın istihdamı düşük seviyededir ve araştırmalar bunun en önemlinedenlerinden birinin kadınların, çocuk bakımını da kapsayan ev işleriyle meşgulolmaları dolayısıyla istihdamda bulunmaması veya istihdamdan ayrılmaları olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan bu çalışma ile çocuklu çalışan ebeveynlere yönelik bir esnek çalışma modeli önerisi getirilerek hem çocuk bakımını belirli bir dönemden sonra sadece kadınların sorumluluğunda olmaktan çıkarmak hem de çocuk bakımının kadın istihdamının önünde kalıcı bir engel teşkil eden bir sorun olmasını önlemek amaçlanmıştır.

Employment is one of the main mechanisms that provide economic inputs to a state in fiscal terms. State receive premium and tax from people in employment and in return offers services defined in laws. Population not in employment is called economically dependent population, except those separated by receiving pension from social security system. The more economically dependent population ratio, the greater financial burden on their financially carers and in terms of state leads to an increase in the financial resources allocated to the social assis

Kaynakça

Catherine H, Naomi C, Workplace Solition for Childcare, ILO Publications, ISBN 978-92-2-122035-0, Geneva, 2010.

EUROSTAT Population and Social Conditions Data Base (Ulaşım tarihi Kasım 2013).

http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html (Ulaşım Tarihi Aralık 2013).

Milli Eğitim Bakanlığı 2012/2013 Milli Eğitim İstatistikleri, Resmi İstatistik Programı Yayını, ISSN 1300 – 0993, Ankara, 2013.

OECD Employment Data Base (Ulaşım tarihi Kasım 2013).

OECD Family Data Base (Ulaşım tarihi Kasım 2013).

TÜİK Veri Tabanları (Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Evlenme İstatistikleri, Do- ğum İstatistikleri, İstihdam ve Ücret İstatistikleri, İşgücü İstatistikleri) (Ulaşım tarihi Kasım 2013).

TÜİK Nüfus, Demografi, İstihdam, İşsizlik ve Ücret Metaveri Tanımlamaları (Ulaşım Tarihi Aralık 2013).

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayın No: NEE-HÜ.09.01, Ankara, 2009.