Teknoloji Transferinin Gelir Dağılımına Olan Etkisi: Türkiye Örneği

Küreselleşme ve dışa açılmalar, ülke ekonomilerine çeşitli yönlerden tesir etmiştir. Ekonomide meydana gelen dönüşümün iktisadi ve sosyal sonuçlarını göstermesi bakımından gelir dağılımı göstergeleri çok ehemmiyetlidir. Çalışmada Türkiye ekonomisi için neo-liberal politikaların başlıcalarından olan teknoloji ithalatı ve ihracatının gelir dağılımına etkisini bulmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın en küçük kareler yöntemi ile analiz edilen ekonometrik modelinde Gini katsayısı bağımlı, teknoloji ithalat ve ihracatı oranları ise bağımsız değişkenlerdir. Çalışmanın bulgularına göre teknoloji ithalatındaki artış gelir dağılımına pozitif, teknoloji ihracatındaki artış ise negatif etki yapmaktadır. Buna göre, teknoloji ithalat oranındaki % 1’lik bir artış Gini katsayısını % 0.11 birim azaltmakta; teknoloji ihracat oranındaki % 1’lik bir artış ise Gini katsayısını % 0.18 oranında artırmaktadır.

The Impact of Technology Transfer on Income Distribution: The Case of Turkey

Globalization and opendency have affect with various aspects of a country's economy. Indicators of income distribution are very important in terms of showing the economic and social consequences of the transformation in the economy. İn this article, the effects of foreign trade liberalization on the income distribution of the Economy of Turkey is examined by aspects of technology imports and exports. İn the econometric model of the study which analyzed by the least squares method, Gini coefficient is dependent, and rates of technology imports and exports are independent variables. According to findings of the study, the increase in technology imports has a positive effect and the increase in technology exports has a negative effect on the income distribution. Accordingly, a 1% increase in rate of technology imports reduces the Gini coefficient by 0.11%; a 1% increase in the rate of technology exports increases the Gini coefficient by 0.18%

Kaynakça

Akgül, Osman (2018). Türkiye'de 1980 Sonrası Uygulanan İktisat Politikalarının Ücret Düzeylerine Olan Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aktan, Coşkun Can & İstiklal Yaşar Vural (2002). “Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, eds. Coşkun Can Aktan, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara.

Altan, Ömer Zühtü (2004). Sosyal Politika, 2.bs., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Artan, Seyfettin & Cemalettin Kalaycı (2014). “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, Demokrasi ve Gelir Dağılımı İlişkisi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 69-88.

Bayraktar, Yüksel & Halil İbrahim Kaya (2016). “Yeni Ekonomi Ve Değişen Rekabet Anlayışı: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 89- 106.

Borluk, Sinan (2014). “Gelir Dağılımı Üzerine”, Anahtar Dergisi, Sayı: 311, ss. 22-27.

Clark, Gregory (2007). Fukaralığa Veda-Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi-, çev. Egemen Demircioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Daniel Cohen (2000). Dünyanın Zenginliği, Ulusların Fakirliği, İletişim Yayınları, İstanbul.

Değer, M. Kemal (2006). “Ticari Liberalizasyon ve Gelir Dağılımı: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Analiz”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı: 61, Cilt: 2, Ankara, ss. 63- 87.

Dişbudak, Cem & Bora Süslü (2007). “Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 18, Sayı: 65, ss. 1-23.

Erdoğan, Savaş. “1980-2000 Yılları Arasında Türkiye'de Gelir Dağılımı”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 8, ss.47-57.

Gülmez, Ahmet & Nurullah Altıntaş (2015). “Türkiye’de Ticari Açıklık Ve Enflasyonun Gelir Dağılımına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 9, ss. 31- 44.

Kanberoğlu, Zafer & Mehmet Akif Arvas (2014). “Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012”, Sosyoekonomi, Sayı: 21, ss. 105-122.

Karabıyık, Can & İlkay Dilber (2016). “Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Journal of Yasar University, Sayı: 11, Cilt: 44, ss. 316-325.

Mehmet Ali Kelleci, (2003). Bilgi ekonomisi, işgücü piyasasının temel aktörleri ve eşitsizlik: Eğilimler, roller, fırsatlar ve riskler, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

Örnek, İbrahim & Adem Y. Elveren (2010). “Trade Liberalization And Income Inequality In Turkey: An Empirical Analysis”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 62-70.

United Nations Development Programme (2015). Human Development Report 2015, 1UN Plaza, New York.

Yanar, Rüstem & Ahmet Şahbaz (2013). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk Ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı: 3, ss. 55-74.