SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAYITLARINDA 0-18 YAŞ ARALIĞI İÇİN ASTIM HASTALIĞININ ANALİZİ

Öz Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Medula Hastane ve Medula Eczanekayıtlarında astım tanısı alan 0-18 yaş aralığındaki bireyler incelenerek, çocuklardaastım hastalığının Türkiye’deki profi li oluşturulmuştur. Astım hastalığınınhangi hastalıklarla birlikte görüldüğü birliktelik analizi ile analiz edilmiştir. İlaçharcamalarının tutarlarına yönelik profi l oluşturmak amacıyla karar ağaçlarındanCHAID algoritması ile bir sınıfl ama modeli oluşturulmuştur. Astım hastalığınıngörülme oranlarının %1-3 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Erkeklerdeastım hastalığı daha çok görülmektedir. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarda 0-4 ve5-9 yaş aralıklarında astım tanısı alanların sayısının ve görülme oranlarının dahafazla olduğu gözlenmiştir. Astım hastalığının görülme oranının en çok Akdeniz,Karadeniz ve Ege Bölgeleri’nde olduğu görülmüştür. 2013 yılında 653.417 adetastım rapor koduna sahip reçete yazılmış olup, yazılan bu reçetelerin Sosyal GüvenlikKurumu’na ortalama maliyeti 56,7181±47,0566 TL olarak bulunmuştur. Yaş artıkçaastım hastalığı için ilaç harcama tutarlarının arttığı görülmüştür.

Kaynakça

Akcakaya, N., Kulak, K., Hassanzadeh, A., Camcioğlu, Y., & Cokuğraş, H. (2000).Prevalence of bronchial asthma and allergic rhinitis in Istanbul school children.European journal of epidemiology, 16 (8), 693-699.

Aladağ, S. (2014). Türkiye’de 0-18 Yaş Aralığı İçin Hastalık Analizler. SosyalGüvenlik Uzmanlığı Tezi. Sosyal Güvenlik Kurumu.

Atış, S., Kaplan, E. S., Özge, C., & Bayındır, S. (2008). Astım ataklarında ağırlığıbelirleyici risk faktörleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(2),187-196.

Baççıoğlu, A., Söğüt, A., Kılıç, Ö., & Beyhun, E. (2015). The Prevalence of AllergicDiseases and Associated Risk Factors in School-Age Children and Adults in Erzurum,Turkey. Turkish Thoracic Journal . 16 (2), 68-72.

Bayram, I., Kendirli, S. G., Yilmaz, M., Altintas, D. U., Alparslan, N., & Bingol-Karakoc, G. (2004). The prevalence of asthma and allergic diseases in children ofschool age in Adana in southern Turkey. Turkısh Journal of Pediatrics, 46 (3), 221-225.

Ben-Noun L.(2001) Characteristics of comorbidity in adult asthma. Public HealthRev 29: 49-61.

Çomoğlu, Ş., & Keleş, N. (2015). Allerjik Rinit ve Komorbid Hastalıklar.TurkiyeKlinikleri Journal of ENT Special Topics, 8 (1), 54-59.

Den Akker-van Marle, V., Bruil, J., & Detmar, S. B., (2005), Evaluation of cost ofdisease: assessing the burden to socity of asthma in children in the European Union.Allergy, 60 (2), 140-149.

Dinmezel, S., Ogus, C., Erengin, H., Cilli, A., Ozbudak, O., & Ozdemir, T. (2005).The prevalence of asthma, allergic rhinitis, and atopy in Antalya, Turkey. In Allergyand asthma proceedings: the offi cial journal of regional and state allergy societies,26 (5), 403-409.

Duksal, F., Becerir, T., Ergin, A., Akcay, A., & Guler, N. (2014). The Prevalence ofAsthma Diagnosis and Symptoms is Still Increasing in Early Adolescents in Turkey.Allergology International, 63 (2), 189-197.

Ece, A., Ceylan, A., Saraclar, Y., Saka, G., Gürkan, F., & Haspolat, K. (2000).Prevalence of asthma and other allergic disorders among schoolchildren inDiyarbakir, Turkey. The Turkish journal of pediatrics, 43 (4), 286-292.

Fu, L., Freishtat, R. J., Gordish-Dressman, H., Teach, S. J., Resca, L., Hoffman, E.P., & Wang, Z. (2014). Natural Progression of Childhood Asthma Symptoms andStrong Infl uence of Sex and Puberty. Annals of the American Thoracic Society, 11(6), 939-944.

Global Initiative for Asthma (GINA). (2017, Haziran 26) Global strategy forasthmamanagement and prevention, fi le:///C:/Users/Asus-Pc/Downloads/wmsGINA-2017-main-report-fi nal_V2.pdf adresinden ulaşılmıştır.Grubu, T.T.D.A.Ç. (2016) Astım Tanı ve Tedavi Rehberi, Türk Toraks Dergisi, 17,1-96.

Kalyoncu, A. F., Selcuk, Z. T., Karakoca, Y., Emri, A. S., Coplu, L., Sahin, A. A., &Baris, Y. I. (1994). Prevalence of childhood asthma and allergic diseases in Ankara,Turkey. Allergy, 49 (6), 485-488.

Karaman, Ö., Türkman, M., & Uzuner, N. (1997). Allergic disease prevalence inIzmir. Allergy, 52 (6), 689-690.

Kucukkoduk, S., Aydin, M., Cetinkaya, F., Dinc, H., Gurses, N., & Saraclar, Y.(1996). The prevalence of asthma and other allergic diseases in a province of Turkey.The Turkish Journal of Pediatrics, 38 (2), 149-153.

Masoli, M., Fabian, D., Holt S., Beasley, R., (2004). The global burden of asthma:executive summary of the GINA Dissemination Committee Report, Allergy, 59,469-478.

Nunes, C., Pereira, A. M., & Morais-Almedia, M., (2017). Asthma costs and socialimpact, Asthma research and practice, 3 (1), 1.

Rezvanfar, M. A., Kebriaeezadeh, A., Moein, M., Nikfar, S., Gharibnaseri, Z.,& Abdollahi-Asli A., (2013). Cost analysis of childhood asthma in Iran: A costevaluation based on referral center data for asthma and allergies. Journal of researchin pharmacy practice, 2 (4), 162.

Saraclar, Y., Şekerel, B. E., Kalayci, Ö., Cetinkaya, F., Adalioǧlu, G., Tuncer, A., &Tezcan, S. (1998). Prevalence of asthma symptoms in school children in Ankara,Turkey. Respiratory medicine, 92 (2), 203-207.

Selcuk, Z. T., Caglar, T., Enunlu, T., & Topal, T. (1997). The prevalence of allergicdiseases in primary school children in Edirne, Turkey. Clinical & ExperimentalAllergy, 27 (3), 262-269.

Selcuk, Z. T., Demir, A. U., Tabakoglu, E., & Caglar, T. (2010). Prevalence of asthmaand allergic diseases in primary school children in Edirne, Turkey, two surveys 10years apart. Pediatric Allergy and Immunology, 21 (4p2), e711-e717.

Şekerel, B., & Malhan, S., (2014). Estimation of the cost of childhood asthma inTurkey. Value in Health, 17 (7), A593.

Talay, F., Kurt, B., & Tuğ, T. (2008). Allerjik ve allerjik olmayan astımlı hastalarınklinik özellikleri ve solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Dergisi,3, 15-20.

Talay, F., Kurt, B., Tug, T., Yilmaz, F., & Goksugur, N. (2008). Prevalence and riskfactors of asthma and allergic diseases among schoolchildren in Bolu, Turkey. ActaPaediatrica, 97 (4), 459-462.

Tamay, Z., Akçay, A., Ergin, A., & Güler, N. (2014). Prevalence of allergic rhinitisand risk factors in 6-to 7-year-old children in İstanbul, Turkey. J Pediatr, 56, 31-40.

Tuncer, A., & Yüksel, H. (2012). Üst Solunum Yolu Allerjileri Çalışma Grubu.Allerjik Rinit Tani ve Tedavi Rehberi 2012.

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, Sağlık BakanlığıYayın 909, Ankara, 2013.

Türk Toraks Derneği (2010), Türkye’de Temel Akciğer Sağlığıve Çözüm Önerileri.Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara.

Yorgancıoğlu, A., Kalaycı, Ö., Kalyoncu, A. F., Khaltaev, N., & Bousquet, J. (2008).Allerjik rinit ve astım üzerine etkisi güncelleme (ARIA 2008) Türkiye deneyimi.Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56 (2), 224-231

Yuksel, H., Dinc, G., Sakar, A., Yilmaz, O., Yorgancioglu, A., Celik, P., & Ozcan, C.(2008). Prevalence and comorbidity of allergic eczema, rhinitis, and asthma in a cityin western Turkey. Journal of Investıgatıonal Allergology and Clınıcal Immunology,18 (1), 31-35.